Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Пламен Иванов Марков – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура

27 май 2017 г.

Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Пламен Иванов Марков – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура.

Пламен Марков има над 28 години юридически стаж. Постъпва в съдебната система през 1988 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Михайловград. През периода 05.07.1989 г. до 24.12.1991 г. заема длъжността заместник-районен прокурор в Районна прокуратура – Михайловград. От 17.10.2001 г. до 17.10.2011 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – София. От 17.10.2011 г. до настоящия момент е прокурор в Апелативна специализирана прокуратура.

От 19.04.1998 г. до 19.04.2001 г. е народен представител в 38-то Народно събрание. Бил е член на Комисията по национална сигурност и Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.

С решение на ВСС по протокол № 28/08.07.2009 г. е отличен със „Служебна благодарност и грамота“.

В мотивите за участие в изборната процедура Пламен Марков изтъква, че се позовава на професионалния си опит, както и този в законодателната дейност и доброто познаване на законодателните техники при изготвянето на становища и изменения на законопроекти.

Основен приоритет в неговата концепция е инициирането на законодателни промени, свързани с преодоляване на прекомерния формализъм на наказателното производство в досъдебната и съдебната фаза, както и същественото ускоряване на наказателния процес, което да бъде осъществено чрез сътрудничество с изпълнителната и законодателната власти, с подкрепата на структурите на гражданското общество. Друго важно направление в дейността на ВСС е изработването на механизъм за автоматична актуализация на модела за формиране на основното трудово възнаграждение на магистратите. Той оценява високо приетата нова методика и процедура на атестиране с въведените специфични правила и механизми при атестирането на магистратите, съобразно спецификата на тяхната дейност, което засилва гаранциите за обективност и справедливост на атестирането чрез въвеждането на критерии за качеството на работата на атестираните; приема положително приетите промени в процедурите по реализирането на дисциплинарната отговорност на магистрите. Във връзка с регулиране натовареността на магистратите и на структурите на съдебната власт, счита за необходимо разработването и въвеждането на методики за обективна и справедлива оценка, и регулярно измерване и отчитане степента на натовареност на отделните структурни звена и индивидуално на всеки един магистрат, пряко свързано с ново териториално разпределение на съдебната карта. С цел провеждане на модерна и ефективна наказателна политика, прокурор Марков залага на изготвянето и приемането на нов НК и извършването на съществени промени в НПК, а по отношение повишаване капацитета и ефективността на специализираните прокуратури и съдилища – изготвяне на план и мерки за разширяване на функционалната им компетентност за работа по случаите на корупция по високите етажи на властта и по-значими случаи на организирана престъпност.

В подкрепа на кандидата е получено становище от фондация „РискМонитор“. Към него са отправени и въпросите на Български институт за правни инициативи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд