Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Ясенка Димитрова Шигарминова – прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив

27 май 2017 година

 

Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Ясенка Димитрова Шигарминова – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

Ясенка Шигарминова има над 37 години юридически стаж, от които над 28 години в съдебната система. Съдия Шигарминова е била стажант-съдия в Окръжен съд – Пловдив, районен прокурор в Районна прокуратура – Пловдив в периода 1980 г. – 1982 г. и районен прокурор в Районна прокуратура – Карлово до 1983 г.

От 1993 г. до 1999 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, като е заемала и длъжността заместник окръжен прокурор. От 1999 г. и към настоящия момент е прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

В мотивите за участие в изборната процедура Ясенка Шигарминова се позовава на своя професионален и административен опит, на позициите, които е отстоявала и на отговорността за действията, които е извършвала без това да се е отразило на работата и независимостта ѝ като магистрат. Според нея са налице недостатъци в критериите за атестиране и отчитане натовареността на прокурорите, поради което следва да се усъвършенстват Правилата за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, за да се даде реална оценка на дейности, които са подценени.

Кандидатът подчерта, че е човек с ясно изразено лично мнение и участието ѝ в изборната процедура не е обвързано с кариерни бонуси. Според нея предстоящото навършване на 65-годишна възраст е гаранция, че в работата си ще се ръководи единствено и само от интересите на колегите, за тяхното справедливо, предвидимо кариерно израстване и повишаване на самочувствието им като магистрати.

В Концепцията си прокурор Шигарминова определя пет лични приоритети по отношение дейността на колективния орган, свързани с нормотворчеството, съдебната карта, процедурите за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт, повишаване квалификацията на магистратите, ефективно взаимодействие с изпълнителната власт.

Посочена е необходимостта от участие на ВСС в законодателния процес чрез съгласувателните процедури по Закона за нормативните актове и преодоляване на дефицитите в нормативния регламент в областите свързани с функциониране на съдебната система.

Според кандидата реформата на съдебната карта е обвързана със закриване и окрупняване на ОСВ чрез налагане на обективни критерии по отношение на натовареността и възможностите за подобряване на ефективността на управлението на системата, като цяло при отчитане на икономически, демографски, инфраструктурни, комуникационни и други фактори. Във връзка с провеждането на избори за административни ръководители бяха коментирани гаранциите за прозрачността на назначенията и законодателните решения по отношение на процедурите за номиниране и назначаване, вкл. ролята на общите събрания на магистратите.

Към кандидата са поставени въпроси от Българския институт за правни инициативи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд