Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет прие доклад – обобщение на своята дейност за периода октомври 2016 – април 2017 г.

26 май 2017 година

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет обсъди на проведеното днес заседание „Анализ и обобщение на становища и позиции на Висшия съдебен съвет относно актове на Гражданския съвет (ГС)“. Магдалена Лазарова - съпредседател на ГС от страна на ВСС, представи систематизираната информация за приетите в периода месец октомври 2016 г. – месец април 2017 г. актове на ГС.

В нея се акцентира на предприетите от ГС действия по мярка 6.4.2. от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система за изготвяне на Годишен доклад за прозрачността на съдебната власт; за създаване на Процедура за участие на членове на ГС в заседанията на Пленума, Колегиите и Комисиите на ВСС; свързани с дейността на независимите оценители, по тематиката на съдебната експертиза; в подкрепа на реализирането на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020, за допълване на приетите от Съдийската и Прокурорската колегии Наредби по чл. 209б от Закона за съдебната власт; за приемане на три организации като членове на ГС и други. Обръща се внимание на изключително доброто и ползотворно взаимодействие между Гражданския съвет и Висшия съдебен съвет.

С единодушие членовете на ГС подкрепиха Акт за приемане на Анализ и обобщение на становища и позиции на ВСС относно актове на ГС към ВСС, като бе решено документът да бъде публикуван на интернет сайта на ВСС.

По втора точка от дневния ред на Иван Георгиев – правен експерт в Института за пазарна икономика (ИПИ), представи преглед на мерките, заложени в Доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) от месец януари 2017 г. От страна на Висшия съдебен съвет бе докладвана Информация по изпълнението на мерките от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада за периода месец януари – месец март 2017 г. Тя е предоставена на Министерството на правосъдието и с нея са запознати посланиците на страните членки на Европейския съюз. В дискусията по темата членовете на ГС изтъкнаха необходимостта от промяна на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс. Светла Петкова – член на ВСС и на Съдийската колегия, предложи в бъдеще Гражданският съвет да участва в обсъждането на годишните доклади за работата на органите на съдебната власт, които се изпращат на Народното събрание.

ГС прие за сведение представения от ИПИ Преглед на мерките, заложени в МСП и заяви подкрепа към ВСС по бъдещото изпълнение на препоръките в Доклада на ЕК от януари 2017 г., както и готовност за съдействие при тяхното реализиране.

Гражданският съвет към ВСС прие в своя състав Съюза на младите юристи, който обединява студенти по право и практикуващи млади юристи.

Следващото заседание на ГС е насрочено за 30 юни 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд