Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
„Дисциплинарната отговорност на магистратите – постижения и предизвикателства“ обсъдиха членове на Висшия съдебен съвет и на представители на съдебната власт на Република Албания

29 май 2017 година

„Дисциплинарната отговорност на магистратите – постижения и предизвикателства“ бе основна тема на срещата между членове на Висшия съдебен съвет и представители на съдебната власт на Република Албания.

Членовете на комисиите „Дисциплинарни производства и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската и Прокурорската колегии обсъдиха процедурите на дисциплинарните производства срещу съдии и прокурори с албанските си колеги, които са на учебно посещение в България в периода 28-31.05.2017 г.

В срещата участваха г-жа Анила Лека – прокурор, Главна прокуратура; г-н Алфред Прогонати – прокурор, Главна прокуратура; г-н Артур Малай, съдия в Административния апелативен съд, г-жа Марсела Пепи – инспектор, Инспекторат на Висшия съвет на правосъдието; г-жа Марсида Ксаферлари, Главен инспектор, Инспекторат на ВСС, г-жа Анита Михайлова и г-жа Клодиана Фогли, EURALIUS национални експерти към ВСП и Върховния съд.

От страна на ВСС участваха членовете на Съдийската колегия Милка Итова, Юлия Ковачева и Калин Калпакчиев, и членовете на Прокурорската колегия д-р Незабравка Стоева и Магдалена Лазарова.

Поставени бяха въпроси във връзка организацията на дисциплинарната система за магистратите в България, оценка на действащата законодателна уредба и констатираните затруднения при прилагането й; регламентираните наказания и резултатите от обжалването на решения на колегиите пред Върховния административен съд. Коментирани бяха теми свързани с измененията в законодателната уредба в Албания и произтичащите от нея структурни промени в сектор „Правосъдие“.

Обсъдени бяха функциите и правомощията на органите на съдебната власт в България при ангажиране дисциплинарна отговорност на съдии и прокурори, взаимодействието между отделните органи при прилагането на законовите разпоредби, процедурите при различно тълкуване и прилагане на ЗСВ, организацията и дейността на двете комисии към колегиите, практически проблеми свързани с дисциплинарната отговорност.  

Представени бяха съставът, структурата, функциите и правомощията на Висшия съдебен съвет, както и конституирането на Пленум, Съдийска и Прокурорска колегии след влизане в сила на ЗИД на Конституцията на Република България. Презентирана бе дейността на двете колегии по отношение на кариерното развитие на прокурорите и следователите, избора на административни ръководители, провеждането на конкурсите и атестационните процедури.

Акцентирано бе върху дейността на комисиите „Дисциплинарни производства и взаимодействие с ИВСС“ към двете колегии.

Коментирани бяха законовата дефиниция за дисциплинарно нарушение, случаите и сроковете, в които може да се ангажира дисциплинарна отговорност, регламентираните нарушения и наказания съгласно ЗСВ; субектите имащи право да отправят предложения и  реда за образуване на дисциплинарно производство от съответната колегия, начина на определяне на дисциплинарен състав, правомощията му и възможността решението на съответната колегия да бъде обжалвано по съдебен ред.

Обърнато бе внимание, че с последните промени в ЗСВ е отпаднало правомощието на ВСС да инициира образуване на дисциплинарни производства.

Акцент в дискусията беше предвиденото в Кодекса за етично поведение на българските магистрати основание за търсене на дисциплинарна отговорност. Специално внимание бе обърнато на различията в нормативната уредба относно дисциплинарната отговорност на магистратите. Албанските гости проявиха интерес как се решава проблемът със свръхнатовареността на магистратите, за реформата на съдебната карта на съдилищата и на прокуратурите, как се отстоява независимостта на магистратите, относно ролята на представителите на магистратските квоти и тази на парламента в Колегиите и Пленума на ВСС и други.

Представен бе проекта на ВСС, финансиран по ОПАК чрез който ще се изработят минимални стандарти с цел унифициране на дисциплинарната практика.

Работната програма на гостите предвижда срещи с председателите на Конституционния съд, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Конституционния съд, главния прокурор на Република България, главния инспектор и инспекторите на ИВСС, директора на Националния институт на правосъдието.

Албанската делегация е на посещение у нас в изпълнение на проекта на Европейския съюз EURALIUS, насочен към реформиране на съдебната система на Албания, който се изпълнява от консорциум включващ три европейски държави – Германия, Австрия и Дания. С помощта и подкрепата на проекта Албания е направила съществени промени в сектор „Правосъдие“ – през 2016 г. Парламентът е одобрил редица изменения на Конституцията, приети са закони свързани със съдебната власт, статута на магистратите, организацията на управляващите органи на съдебната власт, включително създаването на два отделни съвета – Висш съдебен съвет и Висш Прокурорски съвет и нов независим орган Висш съдебен инспекторат.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд