Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия предлага Пленумът на ВСС да разкрие нова длъжност „заместник-председател“ на Административен съд – София-град

30 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи искане на административния ръководител - председател на Административен съд – София-град Радостин Радков за увеличаване на щатната численост с нова длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“. Колегията предлага Пленумът на ВСС да разкрие една щатна длъжност „съдия“ там.

Колегията се съобрази с мотивите на председателя на Административен съд – София град, свързани с решение на Общото събрание на съдиите от април 2015 г. за създаване на трето отделение. То разглежда дела по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за енергетиката и Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Годишно в съда постъпват около 450 дела по Закона за енергетиката, които имат голяма фактическа и правна сложност, както и обществена значимост. След направената в края на 2015 г. промяна в подсъдността, съдът разглежда и делата по ЗУСЕСИФ. В съда се установява трайната тенденция за увеличаване на останалите групи и категории разглеждани дела – Законът за убежището и бежанците, Законът за чужденците в Република България, Законът за защита от дискриминация и по Закона за отговорността на държавата. Според председателя на съда, следва да се имат предвид и обсъжданите изменения в Административно-процесуалния кодекс относно родовата подсъдност, които ще натоварят съда допълнително. Според него нормалното администриране на дейността на новосъздаденото трето отделение, което е в интерес на правосъдието, изисква то да се ръководи от съответен заместник-председател.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд