Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС оптимизира щатната численост на Административен съд – Ямбол

30 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт съкрати една щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник–председател“ на Административен съд – Ямбол, считано от датата на встъпване на новоизбрания административен ръководител.

На основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ Колегията предлага Пленумът на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „съдия“ в съда, считано от същата дата.

С решение по протокол № 21/23.05.2017 г. Съдийската колегия избра Димитринка Стаматова – заместник-председател на Административен съд – Ямбол, за негов председател.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд