Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Процедура за избор на председател на Върховния административен съд
(открита с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/25.05.2017 г.)

Хронограма по процедурата за избор на председател на Върховния административен съд

Правила за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор

Образец на Декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд, главен прокурор и директор на Национална следствена служба, както и за административни ръководители на органите на съдебната власт

Образец на Кадрова справка

КАНДИДАТИ
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Протокол от заседанието на пленума на съдиите от ВАС, проведено на 01/09/2017г.

Кандидат Предложение / Съгласие от кандидата Мотиви Кадрова справка Документи по раздел I, т.8 от Правилата Концепция Допустимост Доклади Становища Въпроси/ отговори Дата на изслушване
КПЕ КАК
Георги Златев Чолаков - съдия във ВАС

предложение
публикувано на 15.06.2017г.

мотиви
публикувани на 15.06.2017г.
кадрова справка
публикувана на 15.06.2017г.
документи
публикувани на 07.07.2017г.
концепция
публикувана на 07.07.2017г.

списък

публикуван на 28.07.2017г.

доклад
публикуван на 07.07.2017г.

доклад
публикуван на 24.07.2017г.

доклад
публикуван на 07.07.2017г.

пр.№31/07.07.2017

становище

публикувано на 22.08.2017 г.

становище

публикувано на 25.08.2017 г.

становище

публикувано на 30.08.2017 г.

становище

публикувано на 30.08.2017 г.

становище

публикувано на 30.08.2017 г.

становище

публикувано на 30.08.2017 г.

становище

публикувано на 01.09.2017 г.

становище

публикувано на 04.09.2017 г.

становище

публикувано на 04.09.2017 г.

становище

публикувано на 04.09.2017 г.

становище с въпроси

публикувано на 05.09.2017 г

въпроси

публикувани на 04.09.2017 г.

11.09.2017г.
Соня Атанасова Янкулова - съдия във ВАС

предложение
публикувано на 22.06.2017г.

мотиви
публикувани на 22.06.2017г.
кадрова справка
публикувана на 22.06.2017г.
документи
публикувани на 07.07.2017г.
концепция
публикувана на 07.07.2017г
доклад
публикуван на 07.07.2017г.

доклад
публикуван на 07.07.2017г.

пр.№31/07.07.2017

становище с въпроси

публикувано на 05.09.2017 г

въпроси

публикувани на 04.09.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд