Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС премести прокурор от Специализираната прокуратура в Софийска градска прокуратура

31 май 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт премести Ралица Петрова Мравкова – прокурор в Специализираната прокуратура, на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решението е взето по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите във връзка с обявения с решение на ВСС по протокол № 17/02.04.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура. КАК посочва, че към настоящия момент е налице възможността за приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като след встъпването на последния повишен в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, е освободена една длъжност в рамките на законоустановения 9-месечен срок. Прокурор Мравкова отговаря на условията, разписани в разпоредбата на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ, а именно да е прослужила минимум 3 години на заеманата длъжност.

Прокурорската колегия на ВСС не повиши Галина Георгиева Господинова-Стефанова – съдия в Софийския районен съд, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура. Мотивите са, че тя не отговаря на изискването на разпоредбата на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ и решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 9/01.03.2017 г., т. 14.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд