Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Повече от два часа Пленумът на ВСС обсъжда дали да възложи проверка във ВКС на сключените договори и извършените разходи за доставки и услуги за периода от 01.01.2015 г. до настоящия момент

1 юни 2017 година

Повече от два часа членовете на ВСС обсъждаха сигнал на директора на дирекция „Финанси и счетоводство“ във ВКС и предложения за възлагането на проверка в съда. След гласуване с 9 гласа „за“ и 9 гласа „против“ Пленумът на ВСС не прие предложените проекти за решение от Комисия „Бюджет и финанси“ и членове на Съвета. Първоначално предложения проект за решение предвиждаше извършване на проверка от дирекция „Вътрешен одит“ на ВСС на сключените договори и извършените разходи за доставки и услуги за периода от 01.01.2015 г. до настоящия момент.

Проверката бе предложена във връзка със сигнал, че председателят на ВКС не е предприел действия за прекратяване на договор за използване на  втори програмен продукт за счетоводно отчитане на всички стопански операции, като алтернатива на задължителния, определен с решение на ВСС. Като е посочено, че и към момента отговорните служители за осчетоводяване на стопанските операции във ВКС продължават да работят паралелно в двете счетоводни програми.

По предложение на председателя на ВКС и след проведено гласуване, Пленумът на ВСС изслуша главния счетоводител на ВКС г-жа Доротея Иванова. Тя отговори на въпроси свързани със характеристиките и разликите между програмните продукти за счетоводно отчитане; периода на паралелното им прилагане; причините за въвеждането на нов продукт и установените „добри практики“ за периода на паралелно приложение при въвеждане на нов програмен продукт. Коментирани бяха отпадането на необходимостта от използването на втория продукт, както и срокът от който може да се приеме, че приложението му следва да е преустановено.

В хода на дебата стана ясно, че към сигнала на директора на дирекция „Финанси и счетоводство“ във ВКС, разгледан от Комисия „Бюджет и финанси“ са присъединени и материали внесени от член на Съдийската колегия. Според тях на сайта на ВКС през м. април 2017 г. са публикувани две обяви за възлагане на обществени поръчки свързани с доставка и монтаж на озвучителна и звукозаписна техника за съдебни зали и за избор на доставчик на горива за автомобилите на съда, чиито цени и прогнозни количества не съответстват на решения на ВСС и надвишават лимитите съществено, както следва: за утвърждаване на пределни цени за доставка и монтаж на озвучителна и звукозаписна техника /Протокол № 19/27.04.2016 г./ и Указания за изпълнението на бюджета на съдебната власт 2017 г. /Протокол №3/26.01.2017 г./. В изказването си г-жа Галя Георгиева посочи, че като един от предложителите на кандидатурата на г-н Панов, настоява за изясняване на всички обстоятелства свързани с неизпълнението на решения на Пленума, както и за проверка на всички сключени договори и извършени разходи за доставки и услуги, заради липсата на яснота кои  счетоводните операции са записвани на основния софтуерен продукт,  кои са записвани на двата продукта; има ли разлика в записите, както и извършване на текуща проверка във връзка с договора за проведения функционален анализ на ВКС и обявите за  обществени поръчки.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд