Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС регистрира още наблюдатели и застъпници за провеждане на Общото събрание на съдиите

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 20, ал. 2 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите регистрира днес като наблюдатели при провеждане на Общото събрание на съдиите, насрочено за 10 и 17 юни 2017 г., упълномощени представители на още три юридически лица, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

В списъка на наблюдателите се включва един представител на фондация Институт „Отворено общество“ – г-жа Иванка Петкова Иванова, още двама наблюдатели  на фондация „Български институт за правни инициативи“ (БИПИ) – г-н Владимир Стоянов Витков и г-н Петко Стоянов Борджуков, чиято регистрация е поискана с второ заявление, както и шестима представители на Сдружение „Съюза на съдиите в България“ –

г-н Атанас Стоилов Атанасов, г-жа Весислава Иванова Иванова, г-жа Десислава Любомирова Попколева, г-жа Юлия Иванова Стоянова, г-жа Гергана Димитрова Стоянова, г-н Андрей Ангелов Ангелов и г-н Васил Крумов Петров.

Във връзка с искането на БИПИ за осигуряване на достъп до базата данни на системата за електронен дистанционен избор на членове на ВСС и за наблюдаване на текущите резултати в рамките на целия период на гласуването, Съдийската колегия изслуша експертно становище на Валери Михайлов - директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“, който заяви, че  системата не поддържа интерфейс, в това число „административен“ за такова наблюдение. В рамките на целия период на гласуването се генерира информация за избирателната активност и тя е публична – може да бъде проследена на адрес: http://evote.justice.bg/ . Съдийската колегия посочва това в отговора си до БИПИ, както и че правомощията на наблюдателите съгласно чл. 29м от Закона за съдебната власт и Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите определят като присъствие и наблюдение на изборния процес, включително работата на секционните избирателни комисии.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 31 от Правилата за провеждане на избори на членове на Съвета от съдиите, прокурорите и следователите регистрира по двама застъпници на кандидатите за член на ВСС от квотата на съдиите Мирослав Йорданов и Георги Георгиев при провеждане на Общото събрание на съдиите, насрочено за 10 и 17 юни 2017 г. Сред тях са трима съдии в Апелативен съд – Пловдив,  Окръжен съд – Пловдив и от Районен съд – Пловдив.

Двата списъка ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд