Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдиите провеждат Общо събрание за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на магистратите

10.06.2017 година

 

В 10.00 часа председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов в присъствието на председателя на Върховния административен съд Георги Колев, обяви, че от избирателния списък с 2236 съдии, за участие в Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет, към момента са регистрирани 462-ма.

Поради липса на кворум, и на основание чл. 29 ж, ал. 2 от Закона за съдебната власт, събранието се отлага с 1 час и ще започне в 11.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Право на участие в Общото събрание имат 2 236 съдии от страната, от които 1 672 са заявили електронно гласуване. Кандидати в изборната процедура са 27 съдии. Общото събрание на съдиите може да се проследи в реално време от всеки заинтересован чрез интернет сайта на ВСС в раздел „Общо събрание на съдиите за избор на член на ВСС“.

Пълна информация за кандидатите е публикувана на интернет сайта на ВСС в раздел „Единен  електронен портал на съдебната власт“ – „Избор за членове на ВСС“: подробна автобиография, предложение за издигане на кандидата, заедно с мотивите към него и имената на предложителите, техните концепции за дейността на ВСС, становища и въпроси към тях, документи за съответствието на всеки кандидат с изискванията на закона и декларация за несъвместимостта или за обстоятелствата, които могат да доведат до частен интерес, справка за кандидатите, изготвена от ИВСС, документи от кадровите им досиета.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд