Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Боряна Ангелова Димитрова – председател на Окръжен съд – Бургас

10 юни 2017 година

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Боряна Ангелова Димитрова – председател на Окръжен съд – Бургас.

Тя има над 19 години юридически стаж изцяло като съдия. Била е съдебен кандидат в периода 1997 – 1998 г., а на 11.01.1999 г. встъпва в длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас. От 01.03.2000 г. до 26.07.2009 г. е съдия в Районен съд – Бургас, където последователно изпълнява длъжностите заместник – административен ръководител и административен ръководител. От 27.07.2009 г. и към настоящия момент е председател на Окръжен съд – Бургас.

Съдия Димитрова мотивира участието си в изборната процедура с управленския опит, изграден по време на реформиране на съдебната система. Повече от 10 години заедно с ръководните екипи на Районен и Окръжен съд – Бургас, успешно реализира полезни практики и стандарти в изграждането на отговорни, ефективни и независими институции. Като съдия тя отстоява мнението, че огромният ежедневен и почтен труд на колегите ѝ не заслужава обезсмисляне, затова е мотивирана да подпомогне с опит изграждането на административен капацитет на национално ниво за осигуряване на спокойна, предвидима работа и защита на достойнството на магистратите.

В своята Концепция съдия Димитрова споделя убеденост, че съдебната системата разполага с вътрешен потенциал за реформа, като преобразува наличните човешки ресурси в съдебни услуги, отчитайки финансовите възможности на системата, както и да осигури съвременен и ефективен достъп до правосъдие в съответствие с достигнатите национални стандарти. Основни задачи на ВСС според нея са: гарантиране на безпристрастно правосъдие, защитено от външно влияние и вътрешни рискове; гарантиране на действителна  независимост за съдиите при осъществяване на функциите им; подобряване на ефективността и качеството на правосъдието, включително като гаранция за приложението на чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и за повишаване на общественото доверие в съдебната система.

Според Боряна Димитрова ВСС трябва да създава условия за подобряване на ефективността и качеството на правосъдието, да облекчава работата на съдиите за същинска правна дейност; да обединява и мотивира съдиите; да пази достойнството на магистратите; да изгради административен капацитет, който „да може да чува и вижда проблемите на съдиите и съдилищата, да реагира адекватно, да ги разтовари от несвойствени ангажименти и бюрократични тежнения“.

Тя се ангажира да работи за достигане на баланс в ефективността, в администрирането и в достъпа до правосъдие. Първото направление включва професионалната подготвеност на съдиите; административната дейност на съдилищата - уредена по начин, спестяващ финансови и времеви ресурси на гражданите и на съдебната система, и разтоварващ съдиите от излишни бюрократични задачи; гаранции за действителната независимост на магистратите и пряка комуникация при съмнения в независимостта им; мониторинг на управленските решения на ВСС и отчетност на системата, която да дава яснота какво е изпълнено и до какъв резултат е довело. Кандидатът акцентира на значението на финансирането на съдебната власт за отстояване на професионалните стандарти и за развитие, като сочи, че приносът на системата в бюджетния процес осигурява закрила на законните интереси на съдиите. Според Боряна Димитрова ВСС трябва да формулира приоритети и да планира действия, за да разполага с адекватен бюджет за реализирането им, да оптимизира структурите на съдебната власт и да осигури необходимата им кадрова, финансова и техническа обезпеченост. Тя счита, че въпросът за увеличението на възнагражденията на магистратите следва да получава отговор ежегодно, като се прилага възможността за поощряване на магистратите, включително парично, като вътрешна мярка за стремеж към отлична работа.

По отношение на конкурсите кандидатът отчита, че все още не е намерен баланс между професионалното израстване на съдията и периодичните нужди на системата, и посочва, че трябва да се ускорят процедурите по нива. Заявява готовност да работи за въвеждане на подкрепящ модел за кариерна оценка и развитие. Предлага се съдилищата да разполагат с бюджет за провеждане на собствени обучения и периодични обсъждания по актуални теми.

Изразени са резерви по отношение на прилагането на системата за натовареност, която би трябвало да е интегрирана с останалите, функциониращи в съдилищата. Според Боряна Димитрова преосмислянето на съдебните процедури, дигитализирането им, въвеждането на прости и бързи процедури, на алтернативни способи за решаване на спорове, материалната и технологична обезпеченост на съдилищата, географските, демографски, социални и икономически показатели в различните региони на страната са необходими елементи за решаване на въпроса с натовареността. Тя сочи промяната на наказателните закони, преосмислянето на ангажираността на съдиите по някои от институтите на ГПК като съществени за преструктуриране на организацията на работата. Неин приоритет ще бъде създаването на адекватна на съвременните изисквания по структура и капацитет съдебна администрация и на унифицирани щатни структури по нива, с отчитане на специфичните проблеми. Сочи се необходимост от преработване на официалните статистически справки и промяна в съдържанието на годишните отчетни доклади, които да осмислят огромния труд и резултатност от тях. Споделя се разбирането, че ВСС трябва да дефинира целите и да предлага път за реализирането им, но не и да се меси пряко в администрирането на съдилищата.

Съдебната власт трябва да търси нови форми на комуникация и образованост, за да стане достъпна и разбираема, смята кандидатът. Тя предлага, да се развие модел на двустранна комуникация, която чрез яснота, прозрачност и постоянство да доведе до промяна на възприятията и нагласите на обществото.

Въпроси към кандидата са поставени от Съюзът на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Центъра на НПО в Разград, Българския институт за правни инициативи и от Съюза на одиторите от Сметната палата. Становище в подкрепа на кандидатурата на Боряна Димитрова е предоставено от Центъра на НПО в Разград.

Участници в Общото събрание поставиха към Боряна Димитрова въпроси във връзка с оптимизиране и реорганизация на съдилищата, за измерване на натовареността,  транспортните разходи на съдиите, живеещи в отдалечени от местоработата си места, личното ѝ мнение във връзка с разпространен списък с имена на съдии, кандидати за членове на ВСС, за които да се гласува.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд