Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Вера Цветкова Кънева – съдия в Апелативен съд - София

10 юни 2017 година

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Вера Цветкова Кънева – съдия в Апелативен съд - София.

Съдия Вера Цветкова има над 22 години юридически стаж. През 1994 г. е била стажант-съдия в Софийски градски съд. В периода 1996 – 1998 г. е съдия в Районен съд – Свиленград, като от 03.02.1998 г. е негов председател. От 01.04.1998 г. е съдия в Софийски районен съд, като от 16.12.1998 г. заема длъжността „заместник-председател“ на Софийски районен съд, а от 30.01.2006 г. е съдия в Софийски градски съд. От 05.01.2009 г. и към момента е съдия в Софийски апелативен съд.

В представените мотиви за участие в процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет съдия Вера Цветкова изразява своята увереност в подкрепата на колегите си, както и натрупания опит в съдебните инстанции, познаването на спецификата на работа и като административен ръководител, многобройните обучения, включително и по европейско право са също повод за увереност в нейния бъдещ принос за осъществяване на основните функции на ВСС и за повишаване авторитета на съдебната система.

В своята Концепция кандидатът акцентира на приемственост и надграждане в областите независимост, медийна политика, конкурси и атестиране, натовареност, приложение на европейското право, участие в законодателния процес, междуинституционална комуникация, обучение и поощрения на магистратите, електронно правосъдие. Кандидатът посочва, че засилената комуникация с медиите би повлияла на изграждането на положителен образ на съдебната система, като счита, че е необходимо да се работи върху правната култура на подрастващото поколение още от основното училище. Според съдия Цветкова е необходима незабавна реакция на ВСС при медийни публикации по конкретни казуси, както и предприемане на незабавни проверки, чийто резултати своевременно да бъдат обявени.

Кандидатът предлага създаване на фонд за финансово поощряване на магистратите, работещи по дела с обществен интерес и голяма сложност като мярка за повишаване на тяхната мотивация.

Възможност за справяне с натовареността според Вера Цветкова е предлагане на законодателни промени за декриминализиране на най-леките престъпления или опростяване на процедурата за тяхното разглеждане, промяна на подсъдността при гражданските дела и използване на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на правни спорове. Новата съдебна карта трябва да бъде обвързана с гарантиран достъп до правосъдие, дори в малките населени места, а промяната на съдебните райони следва да бъде внимателно обмислен процес в съответствие с кадровата обезпеченост на действителните нужди.

Предлага се всеки съдия задължително да преминава курс на обучение по европейско право.

В своята концепция съдия Цветкова изтъква, че дисциплинарната практика на ВСС би следвало да бъде подчинена на ясни и точни правила, приложени по един и същ начин и практиката в тази насока да е последователна, а не противоречива. При възможност да се вземат превантивни мерки, за да не се допускат нарушения, съобразно компетентността на административните ръководители.

Сред приоритетните задачи в областта на бюджетирането е предприемане на ефективни мерки за събиране на несъбраните вземания на съдебната власт; финансова и техническа обезпеченост за осъществяване на електронно правосъдие; изграждане на нови съдебни сгради.

Посочена е необходимостта ВСС да осигури активното участие на магистратите при изразяване на становища при обсъждане на нови закони или промяна на действащи, както и при формулиране на конкретни предложения по неотложни въпроси от практиката. Членовете на ВСС трябва да провеждат регулярни срещи със съдиите при спазване на водещите принципи за приемственост, надграждане и обединяване.

Кандидатът предлага ВСС да създаде обобщена база данни на съдебна практика, която да се ползва при планиране на практически обучения, включително в учебните програми на НИП.

Към кандидата за избор на членове на ВСС съдия Вера Цветкова са зададени въпроси от: Съюза на съдиите в България, Институт за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи, Съюз на одиторите от Сметната палата.

Участници в Общото събрание постави на Вера Цветкова въпроси свързани с реформата на съдебната карта и обвързването ѝ с измерването на натовареността, за покриване на транспортните разходи на съдии, живеещи отдалечено от местоработата си, за ролята на съдебните помощници, подобряване на взаимодействието между ВСС и професионалните организации  на съдиите, прокурорите и следователите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд