Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Георги Йовчев Георгиев – съдия в Апелативен съд - Варна

10 юни 2017 г.

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Георги Йовчев Георгиев – съдия в Апелативен съд - Варна.

Съдия Георги Йовчев има над 17 години юридически стаж, преминал изцяло във Варненски съдебен район. Постъпва на 21.02.2000 г. като младши съдия в Окръжен съд – Варна. В периода от 2001 г. до 2006 г. е съдия в Районен съд – Варна, като от 2005 г. до 2006 г. е заместник на административния ръководител, заместник-председател на Районен съд – Варна. От 2006 г. до 2016 г. е съдия в Окръжен съд – Варна, след което и към настоящия момент е съдия в Апелативен съд – Варна.

В мотивите си за участие в изборната процедура съдия Георги Йовчев изтъква готовността си да бъде част от новия екип на ВСС, за да предложи решения как да се възстанови нарушеното вътрешно доверие посредством единство между членовете и разумен диалог с другите власти, основан на законите и ясно разписани правила, което да позволи отстояването на силата на закона и морала, и на съдебната независимост.

В своята Концепция съдия Йовчев посочва, че ВСС трябва да бъде водещ в обществения дебат за централната роля на правосъдието и е убеден, че в рамките на Конституцията, Съветът трябва да засили активността си и да подобри взаимодействието си с другите две власти в държавата, като създаде и утвърди регламент за взаимодействие с изпълнителната и законодателната власт.

Според него е необходимо да продължи дейността на сформираните работни групи по натовареността, с цел ВСС да изрази позиция във връзка с натовареността на съдилищата като се извършва постоянен мониторинг на съответните категории дела. Обективното ѝ измерване трябва да е водещо при преценката за промяна на броя на съдебните райони и решенията, свързани със закриване на съдилища и прокуратури, промяна в седалищата им и разкриване на териториални отделения към съответните районни съдилища. Той намира за необходимо приемане на средносрочна стратегия за финансиране на съдебната власт и сключване на споразумение на ВСС с Министерство на правосъдието и Министерство на финансите.

Акцентира се върху утвърждаване на механизъм, който да гарантира обективна, компетентна и прозрачна оценка за всички аспекти в дейността на магистратите. Предвижда се мониторинг на новата уредба при атестирането и конкурсите. От особена важност според съдия Йовчев е въвеждането на индивидуален план за развитие на всеки магистрат.  Сочи се необходимост от задължителна специализация и обособяване на отделения по различни отрасли на правото в първоинстанционните съдилища. Като приоритет се извежда създаване на механизми за стимулиране активността на общите събрания, както и ангажиране на магистратите в администриране на структурите, в които работят. ВСС в пряка комуникация с Общите събрания на съдилищата следва да създаде механизъм за преодоляване на констатиран дефицит на управленски възможности. Предлага се извършване на периодичен анализ и обсъждане на дисциплинарната практика на колегиите; анализ на практиката на ВАС по противоречиво решавани въпроси, свързани с налагане на дисциплинарни наказания, с цел създаване на обективни критерии и стандарти в дисциплинарните производства.

Друг аспект, на който съдия Йовчев обръща внимание, е необходимостта от намаляване на разликата между възнагражденията на магистратите от първоинстанционно и върховно ниво. Сред неговите приоритети са електронното правосъдие и повишаване на общественото доверие към дейността на ВСС и органите на съдебната власт. Според него осмият състав на Съвета трябва да утвърди новия модел на управление на институционалните комуникации, който позволява отчетност и ефективна публичност в реално време, включително изграждането на виртуален медиен център.

В заключение кандидатът заяви готовността си да работи за възстановяване на вътрешния професионален дебат, утвърждаване на стандарти за модерна и активна институционална комуникация между трите власти, защита на съдебната независимост и за провеждането на политики, които утвърждават върховенството на закона.

Към кандидата за избор на членове на ВСС съдия Георги Йовчев са зададени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата.

Участници в Общото събрание поставиха на кандидата въпроси за оценката на натовареността и транспортните разходи на съдиите, работещи на отдалечено от местоживеенето си.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд