Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Емил Иванов Дечев – съдия в Софийски градски съд

10 юни 2017 г.

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Емил Иванов Дечев – съдия в Софийски градски съд.

Съдия Емил Дечев има над 21 години юридически стаж, от които 17 години като съдия. От 1997 г. до 2000 г. е следовател в Столична следствена служба. От 2000 г. до 2003 г. е съдия в Районен съд – Плевен. От 2003 г. до 2011 г. е съдия в Софийски районен съд. От 16.01.2012 г. и към момента е съдия в Софийски градски съд. През периода 2006-2007 г. е програмен съветник в отдел „Правен и човешки права“ на Съвета на Европа в Страсбург по Програмата за „Обучение по правата на човека за юристи“.

В мотивите си за участие в изборната процедура съдия Емил Дечев акцентира върху необходимостта от промяна в работата на Висшия съдебен съвет в посока справедливо и обективно оценяване на кариерното израстване на съдиите, и избора на административни ръководители.

В своята Концепция кандидатът посочва като приоритет осигуряване на истинска независимост на българските съдии, иницииране на промени в законодателството, свързани със съотношението на съставните части, формиращи ВСС и правомощията и отчетността на главния прокурор. Според Дичев председателите на ВКС и ВАС следва да се избират от колегите им на пленумите на ВКС и ВАС. Той ще предложи на обсъждане намаляването на мандата на изборните членове на ВСС, както и мандатите на главния прокурор и председателите на ВКС и ВАС, включително на административните ръководители на съдилищата.

По отношение на съдийското самоуправление, съдия Дечев предлага да се ограничат предвидените в чл. 169, ал. 1 и 2 ЗСВ изключения, които дават възможност съдии от по-ниско инстанционно ниво съдилища да кандидатстват за административни ръководители и заместник-ръководители на по-високо ниво.

Като ключов приоритет на ВСС се посочва анализът на дейността на Комисиите по атестирането  и конкурсите, а с основната дейност в процеса по атестирането следва да са ангажирани действащи съдии. Предлага се утвърждаване на атестациите като единствен фактор за кариерно израстване.

Приоритет ще бъде постигане на предсказуемост и последователност въз основа на анализ на досегашната дисциплинарна практика на ВСС.

Реформата на съдебната карта следва да се извърши едва след като са използвани възможностите на медиацията, промяна на местната подсъдност за определени съдебни производства, промени в НПК освобождаващи съда от някои съдебни производства, системата за изчисляване натовареността на съдиите и електронно правосъдие.

Кандидатът акцентира на провеждане на активна политика от ВСС за подкрепа и популяризиране на предимствата на медиацията, на електронното правосъдие.

Според съдия Дечев ВСС трябва да има активна политика за защита на магистратите от атаки и вмешателства на политици, бизнесмени, държавни институции или частни лица.

Сред неговите приоритети са постигане на интензивен диалог между ВСС, изпълнителната и законодателната власт при подготовка на бюджета на съдебната власт; повишаване на събираемостта на публичните вземания на съдебната власт, включително създаване на работна група за установяване на причините, довели до голям размер на несъбрани вземания.

ВСС трябва да има водеща роля в утвърждаване на етичните стандарти и противодействието на корупционно поведение в съдебната власт, включително чрез предприемане на незабавни действия при информации в публичното пространство, поставящи под съмнение интегритета на отделни представители на съдебната власт. Посочва се засилване на аналитичната функция на ВСС и на ИВСС по отношение на събираната информация от декларациите за имущество и интереси.

Кандидатът предлага задължителен стаж в районен съд за младшите съдии по време на обучението им в НИП, след изтичане на шестия месец, както и стаж в окръжен съд преди приключване на обучението им; също така задължително  последващо обучение в НИП на съдиите при радикална промяна на законодателството в материята, по която работят. Според него в атестационната оценка следва да се отразява участието в обучения на НИП, а неучастието на задължително последващо обучение да води до отнемане на точки.

Сред поставените цели са подобряване на битовите условия в съдебните сгради, както и други социални въпроси, свързани с поемане на разходи при пътуване, парични стимули за съдии, строителство на ведомствени жилища и други.

Към кандидата за избор на членове на ВСС съдия Емил Дечев са зададени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата.

Участници в Общото събрание поставиха на кандидата въпроси свързани с ускоряване на обявяването на конкурсите и тяхното регулярно провеждане, отношението към съдебните помощници, заплащане на траспортните разходи на магистрати, работещи отдалечено от местоживеенето си, подобряване на взаимодействието на между членовете на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд