Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Ерна Жак Якова-Павлова – административен ръководител - председател на Районен съд - Варна

10 юни 2017 г.

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Ерна Жак Якова-Павлова – административен ръководител - председател на Районен съд - Варна.

Съдия Ерна Якова-Павлова има над 16 години юридически стаж, изцяло като съдия. От 2001 г. до 2004 г. е младши съдия в Окръжен съд – Варна, а от месец февруари 2014 г. и до настоящия момент е съдия в  Районен съд – Варна. В периода 2006 - 2009 г. е заместник на административния ръководител. От 2009 г. и към настоящия момент е председател на Районен съд – Варна. Съдия Ерна Якова е хоноруван асистент във ВСУ Черноризец Храбър" по "Наказателно процесуално право".

Участието си в изборната процедура тя мотивира с професионалния и административен опит, личните си качества сред които инициативност, решителност, креативност при работа в екип, както и конкретния си принос за запазване качеството на правосъдната работа в Районен съд - Варна. Според нея в основата на модерното управление на съдебната власт стои приемствеността и надграждането чрез въвеждане на нови, адекватни управленски практики и решения.

В основата на Концепцията на съдия Ерна Якова стои разбирането за ВСС като лицето на правосъдната система в България. Тя е структурирана в пет направления: независимост и отчетност на съдебната власт и на отделния магистрат; гарантиране на равен достъп и качествено правосъдие, управление, бюджет и материално-техническо осигуряване; кадрова политика, управление на човешките ресурси, кариерно израстване и професионално развитие на магистратите; противодействие на корупцията и повишаване на доверието в съдебната власт.

Сред предвидените за реализирането им мерки са активен диалог с магистратската общност и конструктивно взаимодействие с другите власти и институциите за осигуряване на синхрон между провежданите политики и обществените очаквания, без да се накърнява независимостта на съдебната власт. Акцентира се на ясни правила, последователна и принципна политика, насочена към създаване на трайни унифицирани практики и стандарти за отчетност в съдебната система, с цел ограничаване на съмненията за външни влияния и намеса в дейността на съдебната власт, защита на интереса и професионалния интегритет на отделния магистрат.

Обръща се внимание на гарантирането на равен достъп и качествено правосъдие, намира за необходимо сформирането и участието на тематични групи от магистрати от различни нива и звена на съдебната власт в процеса на създаване, предварителна оценка и обсъждане на стратегически за правосъдната система политики. При утвърждаване на единна политика и стандарти за достъп до правосъдие, и предоставяне на съдебна информация, ВСС трябва да привлича и търси обратна връзка с магистратите и съдебните служители. Необходимо е да се подобри информационния обмен вътре в системата и с външните потребители. Следва да се запази практиката  по сформиране на тематични работни групи с участие на магистрати от различни нива на съдебната власт в процеса на създаване, предварителна оценка и обсъждане на стратегически политики. Да се провежда информационна политика за популяризиране на предоставяните по електронен път услуги. Осъществяване на съвместен мониторинг с гражданския сектор върху процедурите за достъп до съдебните документи и информация.

Според съдия Якова-Павлова ВСС трябва да формира ясна и обективна представа за реалната натовареност в системата въз основа на анализ на годишните отчетни доклади и социално-икономически данни, системата за измерване натовареността, като своевременно предприема адекватни действия за оптимизиране на натоварването, така че да не се допуска драстичен дисбаланс и висок интензитет на натовареност в отделни органи, което да се отрази на качеството на правосъдието. По отношение бюджета на съдебната власт се поставя акцент върху изпълнение на планираните дейности при стриктно спазване на принципите за икономичност и ефикасност на разходите. ВСС трябва да отстоява по-активно политики и трайни мерки за обновяване и реновиране на сградния фонд. През следващия мандат Съветът трябва да преодолее субективизма, преценката на индивидуалните качества на кандидатите и концепциите им за администриране на органите на съдебната власт, като мотивира решенията си за конкретните назначения на утвърдени и последователно отстоявани приоритетни политики за развитие на съдебната система. Предлага се създаване на електронна база-данни, отразяваща реалното състояние на наличния потенциал на човешките ресурси в системата – сертифициране, умения, придобита компетентност, специализации и други.

Кандидатът обръща внимание на необходимостта от изграждане и поддържане на доверие, преодоляване на рисковете от корупционен натиск, постоянна обратна връзка с магистратите и съдебните служители. Предлага се прилагане на унифицирана методика относно приемането и разглеждането на сигнали за корупция в съдебната система и своевременна реакция на ВСС при съмнения за корупционно поведение или конфликт на интереси. Засегнат е въпросът за Комуникационната стратегия и политики на ВСС за повишаване на доверието в съдебната власт.

Кандидатурата на съдия Ерна Якова-Павлова е подкрепена от Център на НПО в Разград. Тя е отговорила писмено на поставените въпроси от Съюза на съдиите в България, Институт за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата и от Нела Кръстева Иванова, съдия в Районен съд – Варна, които са публикувани на интернет сайта на ВСС.

Участници в Общото събрание поставиха на кандидата въпроси за оценката на натовареността, ролята на съдебните помощници, транспортните разходи на магистрати, които работещи отделачено от местоживеенето си, взаимодействието със съсловните организации.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд