Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Илияна Тодорова Балтова – съдия в Апелативен съд - Бургас

10 юни 2017 г.

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Илияна Тодорова Балтова – съдия в Апелативен съд - Бургас.

Тя има над 17 години юридически стаж в органите на съдебната система. През 1999 г. – 2000 г. е младши съдия в Окръжен съд Бургас, от 08.05.2000 г. до 2010 г. е съдия в Районен съд – Бургас. От 2010 г. до 2016 г. е съдия в Окръжен съд – Бургас, а от 2016 г. и към настоящия момент е съдия в Апелативен съд - Бургас. В периода 2003 – 2011 г. е била преподавател в Националния институт на правосъдието по европейско право.

Мотивацията ѝ за участие в настоящата процедура е продиктувана от увереността ѝ, че знанията, които е придобила през годините и способностите, които е развила  посредством дългогодишната си работа като съдия и обучител, ще ѝ дадат възможност пълноценно да изпълнява функциите си като член на Висшия съдебен съвет.

В своята Концепция съдия Балтова представя следните приоритети: независимост, качествено правосъдие, задължения във връзка с Европейската конвенция за правата на човека, бюджет, електронно правосъдие, участие на ВСС в законодателния процес, взаимодействие с антикорупционните органи, конкурси и атестиране, натовареност, обучение и дисциплинарна практика. Сред предложените мерки са: създаване на действен протокол за реакция на ВСС при констатирани посегателства върху съдийската независимост, който задължително да включва засегнатия магистрат, създаване на постоянна комисия към ВСС, ангажирана с управление на методите на работа със задача за тяхното усъвършенстване, поставяне на цели, предлагане на решения, въвеждането им и анализ и оценка на постигнатото.

Според кандидатът е особено важно въвеждането на единен унифициран стандарт за съдебните актове и всички изходящи от съда документи с цел пълноценно управление на ресурси. Предлага се изработване на правила от Съдийската колегия за запознаване на Съвета с годишните отчетни доклади на административните ръководители от органите на съдебната власт. Посочва се необходимост от създаване на работна група за очертаване на конкретни мерки за преодоляване на констатираните проблеми в ежегодния доклад по изпълнението на решенията на Европейската Конвенция за правата на човека, свързани със съдебната практика или изготвяне на законодателни предложения.

Основен приоритет по отношение на бюджета е гарантиране на приложението на законовата формула за периодична, но най-малко ежегодна, актуализация на заплатите в съдебната система. Предлага се формиране на фонд с финансови средства, насочвани към поощряване на магистратите с материални награди, съобразно ЗСВ.

По отношение на електронното правосъдие кандидатът акцентира на необходимостта от осигуряване на финансова и техническа обезпеченост и предприемане на организационни и обучителни мерки на централно и местно ниво. От особена важност е въвеждане в максимално кратки срокове на централизирана информационна система на съдилищата, позволяваща всички процесуални действия на съда и страните да се извършват в електронна форма, която да се въведе едновременно във всички съдилища. ВСС да се превърне в инициатор за въвеждане на нови функционалности като внедряване на софтуер, който да превръща гласа в текст.

Обръща се внимание на значението на активното взаимодействие с Министерството на правосъдието при изработване на законопроекти в областта на съдебната система и процесуалните закони с цел отчитане опита на магистратите; както и създаване на нарочна комисия към ВСС с конкретни отговорности в областта на взаимодействие с антикорупционните органи.

Относно натовареността на съдилищата кандидатът намира за необходимо да се положат усилия за изграждане на трайна увереност у съдиите в достоверността на системата и гарантиране на еднаквото ѝ прилагане във всички съдилища. Към този акспект се отнася и задължението на ВСС да поеме ангажимент за въвеждане на достоверна електронна статистическа система за отразяване на делата.

Съдия Балтова предлага въвеждане на софтуер за случайното разпределение на магистратите, заявили желание за участие в определен семинар на НИП.

Във връзка с участието в проекти на магистратите Илияна Балтова намира за необходимо да се помисли за създаването на междуинституционален национален координационен център на европейските проекти, с участието на Висшия съдебен съвет. Като специален акцент поставя в работата си въвеждането на нов модел в комуникацията с магистратите, насочен към създаване на обратна връзка с тях, обсъждане на всички, засягащи ги въпроси и припознаване на ВСС като истински изразител на техните интереси.

Съдия Балтова заявява, че всички приоритети, заложени в Концепцията  ще бъдат доразвивани в пряката й работа, след обсъждане с  магистратската общност.

Към съдия Илияна Балтова са зададени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата.

Участници в Общото събрание поставиха на кандидата въпроси за оценката на натовареността, ролята на съдебните помощници, транспортните разходи на магистрати, които работещи отделачено от местоживеенето си, взаимодействието със съсловните организации.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд