Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Калин Кирилов Баталски – съдия в Окръжен съд - Кюстендил

10 юни 2017 г.

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Калин Кирилов Баталски – съдия в Окръжен съд - Кюстендил.

Съдия Калин Баталски има над 18 години юридически стаж. През периода от 19.10.2000 г. до 03.07.2016 г. е районен съдия в Районен съд – Радомир, като от 2006 г. е административен ръководител, председател на същия съд. От 01.07.2016 г. и до настоящия момент е съдия в Окръжен съд – Кюстендил.

В мотивите си за участие в изборната процедура съдия Калин Баталски се позовава на своя съдийски и административен опит, подкрепата от колегите му, познаването на проблемите на съдебната власт и възможността чрез участието си в нейното управление активно отговорно, и почтено да допринесе за тяхното решаване и за издигане на нейния авторитет. Той посочва, че редовно участва като представител на Висшия съдебен съвет в инициативите на Регионалния съвет за сътрудничество(Regional Cooperation Council), със седалище в Република Босна и Херцеговина.

В представената Концепция се акцентира, че ВСС трябва да заработи в съответствие с очакванията на обществото и магистратите, като дефинира най-важните проблеми на системата и набележи мерки за тяхното своевременно, последователно и ефективно решаване. Като съществен акспект е посочено нормализиране на отношенията с магистратите и по-активното им включване в различни дейности на Съвета. Той набелязва като приоритети независимостта на съдебната власт, кадровата политика и кариерно израстване на магистратите, натовареност, съдебна карта и електронно правосъдие, дисциплинарна практика, управление на бюджета  и собствеността, повишаване на квалификацията, участие в законодателния процес, международна дейност и медийна политика.

В посока укрепване на независимостта на съдебната власт, съдия Баталски предлага намаляване на броя на членовете на Висшия съдебен съвет, избирани от Народното събрания, за сметка на тези, избирани от магистратската общност, обновяване на състава на Висшия съдебен съвет по модела на Конституционния съд, както и разделяне възнаграждението и функциите на съдиите според старшинството и опита.

Посочено е, че ВСС следва да гарантира устойчивост на реформата в областта на конкурсите и атестирането, като обезпечаващи естественото израстване на магистратите по прозрачен и предвидим начин. Акцент се поставя върху подобряване на правилата и процедурите за избор на административни ръководители, най-вече по отношение мотивиране решенията на Съвета за назначаване. Предлага се да бъде осигурена максимална публичност на конкурсите за административни ръководители и да се предостави възможност за граждански контрол върху тях. Кандидатът предлага създаване на единен стандарт за натовареността, като се отчитат времето необходимо за разглеждане на делата, и броят на делата, тяхната сложност и вид, съобразен с вида на съдилището, в което се гледа делото. В тази връзка е необходимо да се изработят ясни критерии за съотношението между съдиите и съдебните служители в съдилищата, според вида им. В контекста на електронното правосъдие се предлага използване на единна деловодна програма от всички съдилища, която да се предхожда от анализ и оценка на съществуващите собствени ресурси на системата. В тази деловодна програма следва да се интегрират като модули разработените централизирана система за случайно разпределение на делата и системата за измерване на натовареността на съдиите.

Според съдия Баталски по отношение на дисциплинарната практика е необходимо да се извърши детайлен и конкретен анализ на приключилите дисциплинарни производства, при което да се изяснят принципно проблемите при установяване на нарушенията и при налагането на наказанията, в частност спазването на принципите на последователност, предвидимост, пропорционалност и справедливост. Бъдещата дейност на Висшия съдебен съвет следва да се основава на приети ясни критерии за съдържанието на видовете дисциплинарни нарушения и на налаганите за тези нарушения дисциплинарни наказания.

Според кандидата ВСС трябва да отстоява приемането на бюджет, гарантиращ независимостта на съдебната власт, като въвеждането на програмния тип бюджет би позволило изпълнението на целите да се обвързва с ясни и проследими индикатори за постигане на конкретни резултати и в зависимост от това да се осигури по-справедливо и целесъобразно разпределяне на ресурсите.

Кандидатът акцентира за необходимостта от провеждането на по-активни политики от страна на Висшия съдебен съвет за поддържане и обновяване на сграден фонд, както и планиране на строеж на нови сгради в районите, където е необходимо.

Съдия Баталски счита за необходимо законодателната власт да се съобразява с мнението на магистрати, като се предоставя възможност за своевременно  изразяване на становища от тях.

Калин Баталски е на мнение, че е необходимо подходът към решаване на всеки от проблемите в дейността на Висшия съдебен съвет да включва анализ на постигнатото до момента от досегашния състав на съвета, изясняване на осъществения напредък в различните аспекти от дейността му, но също и недостатъците на досегашните решения, както и търсене на нови и нестандартни подходи за решаване на съществуващите проблеми.

Съдия Калин Баталски е отговорил писмено на зададените въпроси от Съюза на съдиите в България, Институт за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи, Съюз на одиторите от Сметната палата.

Извън общите въпроси, поставени от участници в Общото събрание кандидатът бе попитан, дали знае за разпространен списък с имена на съдии, кандидати за членове на ВСС, за които да се гласува.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд