Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Красимир Шекерджиев – съдия във Върховен касационен съд

10 юни 2017 г.

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Красимир Петков Шекерджиев – съдия във Върховен касационен съд.

Той има над 17 години юридически стаж. Встъпва в съдебната система като младши съдия през 1996 г. в Софийския градски съд, от 19.01.1998 г. до 01.10.2001 г. е съдия в Софийския районен съд, от 01.10.2001 г. до 07.02.2005 г. е съдия в Софийския градски съд,  след което до 2013 г. е съдия в Софийския апелативен съд. От. 01.09.2013 г. и до момента е съдия във Върховния касационен съд.

Кандидатът има двугодишен опит като хоноруван асистент в СУ „Климент Охридски” по Наказателно право и Академията на  МВР. Преподавал е в рамките на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в Националния институт  на правосъдието от 2007 г. и към момента.

Мотивите му за участие в изборната процедурата са свързани с подобряване на дейността на ВСС, получената подкрепа от колегите му, познаване проблемите на съдебната система, професионален опит и непрекъснат контакт с магистратите.

В представената Концепция Красимир Шекерджиев подчертава следните приоритети: натовареност, дисциплинарна практика, атестиране, кариерно развитие, повишаване и поддържане на квалификацията на магистратите, подобрена комуникация, формирането на решения. По отношение на натовареността акцентите са два. Първият предвижда иницииране на законодателни промени, които да разтоварят силно натоварените съдилища за сметка на тези с по-малко натоварване; чрез промяна на подсъдността на част от гражданските и търговски дела, а в областта на наказателното правораздаване – за ускоряване на разглеждането на административно-наказателните дела, както и в обхвата на разглежданите от Върховния административен съд. Вторият е регулиране натовареността на съдилищата чрез промяна броя на правораздаващите в тях съдии и преместването им от един съд в друг.

Той акцентира върху идеята си за еволюционен начин за промяна на системата и приемственост с огромната работа, свършена от настоящия състав на ВСС. Същевременно намира за необходимо да се промени определянето на натовареността, като субективната преценка на всеки съдия за необходимото време за разглеждане на едно дело, се замени с обективен критерий – брой различни по вид дела за всяка една правна материя. При определяне на индекса за натовареност следва да бъдат отчитани спецификите на видовете дела и преценката за конкретния индекс на сложност следва да се прави от съдии, правораздаващи в различни правни сфери. Средната норма на натовареност трябва да се определя не само въз основа на броя и вида на делата, а и на тяхната сложност като бъдат отчитани и критерии, специфични за отделните съдебни райони. Предлага се да бъдат отчитани и становищата на съдиите, съобразно инстанцията, в която работят и материята на делата, която разглеждат. След определяне на подобен обективен критерий за натовареност може да бъде направено изследване на броя и вида на постъпилите дела за продължителен период от време за съответния съд с цел преценка на броя съдии в съдилищата, да се даде възможност за преместване в съд, където има необходимост от разкриване на нови длъжности, след което недостигът на магистрати да бъде попълнен по административен път. По този начин ще се постигне регулиране на натовареността, като съдиите, правораздаващи в съдилища от една и съща инстанция ще имат сходно натоварване.

Съдия Шекерджиев посочва, че дисциплинарната практика на Съвета следва да спазва стандарта за законосъобразни и предвидими решения, както и да реагира и предприема дисциплинарни мерки, когато констатира нарушения, като отчита наличието на обективни и субективни причини за допускането им.

По отношение на атестирането предлага допълване на действащата Наредба №2/2017 г. с отчитане на коефициента на трудност на разгледаните дела. Той счита, че следва да бъде увеличен броя на делата, които се проверяват, както и да бъде отчитана тяхната сложност по изработените критерии в съответствие анализа на съдилищата.

Кандидатът посочва необходимост ВСС да провежда ежегодни професионални срещи на регионален принцип за обсъждане на противоречива съдебна практика, очертаване на общи проблеми във връзка с правоприлагането, обмен на добри практики и други.

Той предлага да се подобри комуникацията между членовете на ВСС и магистратите, включително чрез възможност за обратна връзка през интернет сайта на ВСС, включително издаване на официален бюлетин с подборна информация за дейността на органа.

Кандидатът изразява личната си позиция за професионален подход при вземане на решения от Колегите и Пленума на ВСС, приемани единствено на базата на преценка за неговото качество.

Въпроси към кандидата са зададени от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО - гр. Разград, Български институт за пазарни инициативи.

Участници в Общото събрание поставиха на кандидата въпроси за оценката на натовареността и транспортните разходи на съдиите, работещи на отдалечено от местоживеенето си, дали ВСС трябва да обявява отделни конкурси за колегиите във ВКС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд