Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Красимира Неофитова Милачкова – съдия в Административен съд – София-град

10 юни 2017 г.

 

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Красимира Неофитова Милачкова – съдия в Административен съд – София-град.

Съдия Красимира Милачкова има общо над 18 години юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната власт. В периода 26.01.1998 г . – 26.01.1999 г. е била съдебен кандидат в Софийски градски съд. От 15.02.2007 г. и към настоящия момент е съдия в Административен съд – София-град.

В мотивите за участие в изборната процедура съдия Красимира Милачкова изтъква своя професионален опит.

Акцентите в Концепцията ѝ са независимост, промяна на медийната политика, оценка на натовореността, електронно правосъдие, съдебна карта, активна роля в законодателния процес, взаимодействие с Националния институт на правосъдието и Инспектората към ВСС, сътрудничество с университети и образователни институции, имущество и финанси на съдебната власт. Във връзка със съдийската независимост Красимира Милачкова отбелязва необходимостта от въвеждане и прилагане на ясни, конкретни и прозрачни правила за оценка на работата на съдиите за предвидимо кариерно израстване, основано на качеството на работа, опита и други обективно измерими показатели. Като важна задача на ВСС тя посочва насърчаването на автономията на съда при осъществяване на функциите, които законът възлага на общото събрание с цел укрепване на общността и гарантиране на всеки съдия при изпълнение на задълженията му. Съдия Милачкова предлага всяка публикация за възникнал проблем в съдебната система да намира реакция, включително като ВСС предприеме незабавно проверка на обстоятелствата и огласи резултатите. В случай на невярна информация, Съветът да изразява подкрепа към магистрата, срещу когото е насочена атаката. Тя предлага създаване на обща за съдилищата интранет система за общуване в реално време. Кандидатът посочва необходимост от усъвършенстване на въведената Система за изчисляване натовареността на съдиите (СИНС), за да отразява тя достоверни количествени и качествени данни. По отношение на електронното правосъдие, наред с неговото въвеждане, е необходимо своевременно обучение за работа с електронни дела и възникващи проблеми. Тя акцентира върху значението на завършване на започнатия проект за Единна деловодна информационна система за надеждното администриране на делата при намаляване на броя на съдилищата и предприемане на мерки за улесняване на достъпа до правосъдие. Кандидатът посочва, че при прекрояване на съдебната карта, закриването на съд следва да се допусне при изключителни обстоятелства; акцентира на възможността чрез взаимодействие с местните власти да се направи разпределение, при което съдилищата да придобият териториална компетентност, която да изравни натовареността им без промени в самите тях. Според Красимира Милачкова  ВСС трябва да има активната роля в законодателния процес и  да изразява становища по обявените за обсъждане законопроекти, като се предостави възможност за активно участие на магистратите. Съветът следва да инициира според своята компетентност изменение на нормативната уредба за преодоляване на установените в практиката проблеми. Тя предлага усъвършенстване на правилата за избор на преподаватели в Националния институт на правосъдието и ориентация към практическите аспекти на работата. Съдия Милачкова акцентира на необходимостта да се развие системата за уреждане на спорове чрез медиация. Взаимодействието с Инспектората към ВСС е посочено като значим фактор за преодоляване на проблемите в съдебната власт, включително чрез уеднаквяване на дисциплинарната практика на ВСС и прилагане на еднакви критерии.

Предлага се да бъде направен анализ на причините за ниските резултати от принудително събиране на вземанията на органите на съдебната власт.

За Красимира Милачкова основно значение за решаване на проблемите в съдебната система имат мнението и приносът на магистратите, затова трябва да се изградят средства и установят практики за лесен достъп до ВСС, за незабавна обратна връзка по направените предложения, както и за институционална подкрепа.

Към кандидата за изборен член на ВСС са отправени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд