Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Красимира Пенева Костова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд

10 юни 2017 г.

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Красимира Пенева Костова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд.

Тя има над 19 години юридически стаж, от които 18 години като съдия. От 22.03 1999 г до 18.10. 1999 г. е младши съдия в Окръжен съд - Пловдив, от 18.10.1999 г. до 17.03.2005 е съдия в Районен съд - Пловдив, в периода 17.03.2005 до 09.01.2012 г. е съдия в Окръжен съд - Пловдив, от 10.01.2012 г. и към момента е съдия в Апелативен специализиран наказателен съд.

От септември 2012 г. е обучител в Националния институт на правосъдието.

През 2010 г. е поощрена със служебна благодарност и грамота по чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт и е отличена през 2011 г. с почетен знак и грамота на Окръжен съд - Пловдив.

В представените мотиви за участие в изборната процедура, съдия Костова се позовава на доверието и  подкрепата от колегите си, своя професионален опит, включително в подготовката на нормативни актове.

В представената Концепция Красимира Костова поставя като приоритети съдебната карта, системата за натовареност, бюджета, финансирането и съдебното имущество, атестирането и конкурсите. Тя акцентира върху доусъвършенстване на системата за изчисляване на натовареността на съдиите, провеждане на реформа на съдебната карта и осигуряване на по-ефективно разпределение на кадровия ресурс като се запази практиката по преместване на незаети щатни бройки от ниско натоварени към високо натоварени съдилища; активно участие в законодателни инициативи за промяна на процесуалните закони, свързани с подсъдността и разширяване приложното поле на алтернативните способи за разрешаване на спорове.

Споделя мнение, че базовите функции на ВСС, закрепени в чл.16, ал.1 от ЗСВ, е постижимо да бъдат реализирани и без трансформация на сегашния конституционен модел, стига персоналният състав на органа  да отговаря на легитимните условия за професионализъм и нравственост, и стриктно да спазва принципа на независимост.

По отношение на бюджета и финансите приоритети са повишаване събираемостта на вземанията на съдебната власт, регулярното актуализиране на възнагражденията на съдиите и съдебните служители; оптимизиране на разходите, както и осигуряване на средства за оборудване на съдилищата със система за видеонаблюдение. По отношение на сградния фонд изразява позиция , че не бива да се допуска възлагането му за стопанисване на председателите на отделни съдилища, без допълнително кадрово обезпечаване с персонал, който практически да бъде натоварен с обслужващите стопанисването задачи.

Предлага се създаването на правила по отношение на сградната поддръжка и ремонтите в сградите, ползвани от няколко институции.

Следващата тема от концепцията ѝ е относно редът за атестирането и конкурсите, където най-важната задача е своевременното обявяване на конкурси и провеждането на конкурсни процедури. Според нея механизмът за поощряването не се използва достатъчно, дори да няма парично изражение, той е много важен за самочувствието на съдията и неговата лична мотивация.

Друг акцент в концепцията ѝ е съкращаването на продължителността на дисциплинарните процедури. В сферата на информационните технологии предлага да бъде приоритет обратната връзка с магистратите.

Според съдия Красимира Костова ангажимент на новия ВСС следва да бъде системната работа по въвеждането на електронното правосъдие в указания от ЗСВ срок, изтичащ в рамките на предстоящия мандат.

Въпроси към кандидата са зададени от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО -  гр. Разград, Български институт за пазарни инициативи; становище изготвено от „Риск монитор”.

Участници в Общото събрание поставиха на Красимира Костова въпроси свързани с ограничаване на достъпа на съдиите до информация чрез осигуряване само на една правно-информационна система, какво е виждането ѝ за съдийското самоуправление, как оценява правилата за избор на административни ръководители и факта, че заместник-председателите на съдилищата се назначават, а не се избират, както и относно разпространен списък с имена на съдии, кандидати за членове на ВСС, за които да се гласува.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд