Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Любомир Симеонов Нинов – съдия в Районен съд - Варна

10 юни 2017 г.

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Любомир Симеонов Нинов – съдия в Районен съд - Варна.

Кандидатът за изборен член на ВСС Любомир Нинов има 19 години професионален стаж, изцяло като съдия в органите на съдебната власт. На 28.05.1998 г. е назначен младши съдия в Окръжен съд – Добрич. През периода 04.06.1999 г. до 20.02.2000 г. е младши съдия в Окръжен съд – Варна. От 21.02.2000 г. и към настоящия момент е съдия в Районен съд – Варна.

В своите мотиви за участие в изборната процедура съдия Любомир Нинов се позовава на притежаваните лични качества и професионална подготовка. Счита, че може да бъде представител на всички районни съдилища като гаранция за идентифициране, дискутиране и решаване на техните проблеми. Той посочва също международния си опит от държави, чиито съдебни системи са еталон за независимост и професионализъм спрямо останалите европейски страни.

В Концепцията си кандидатът  определя 10 приоритетни политики в дейността на ВСС: независимост, борба с корупцията, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, съдебна карта, натовареност и съдебна статистика, атестиране и конкурси, професионална квалификация, дисциплинарна дейност и професионална етика, взаимодействие с Инспектората към ВСС, управление на собствеността, информационни технологии, съдебна администрация, бюджет и финанси.

Кандидатът предлага създаване на регистър на контактите на членовете на ВСС с представители на политически и икономически организации; създаване на Етичен кодекс на членовете на ВСС, въвеждане на анализ за състоянието на независимостта на отделните магистрати. Той посочва необходимост от провеждане от ВСС на трайна медийна кампания, насочена към повишаване на правната култура на обществото. Той посочва възможност в сътрудничество с НИП да се провеждат регионални обучения по въпросите на независимостта с лектори от държави членки на ЕС. Като основна задача на ВСС е посочено изготвяне на първоначален проект на изменената съдебна карта, който да бъде обсъден от магистратите в рамките на разумен период от време. Като в срок до три години се извърши съответното закриване на съдилища и прехвърляне на щатове. Предлага се иницииране на законодателни промени, насочени към намаляване на натовареността, създаване на единни и ясни правила за разкриване на щат за съдебни помощници към всеки силно или средно натоварен съд, с цел облекчаване работата на съдиите. Според кандидата се налага усъвършенстване на системата за изчисляване на натовареността, което ще спомогне за отстраняване на наличието на непропорционално натоварване.

Във връзка с атестирането на магистратите, кандидатът счита за нужно въвеждането на завишени изисквания за притежаване на определено ниво на квалификация от експертите, подпомагащи работата на Комисията по атестиране и конкурси. Предлага се извършване на периодичен анализ за качеството на работата на магистратите, съобразно начина, по-който са били подбрани за приемане в системата.

Съдия Любомир Нинов поставя ударение върху потребността ВСС да изгради система от способи за ежегодно участие на магистратите в поне един съответстващ на специализацията им курс за повишаване на професионалната си квалификация, както и изготвяне на единна програма за изучаване на правото на ЕС в НИП, през която да преминат всички съдии.

Кандидатът заявява, че при провеждане на дисциплинарните производства ВСС трябва да работи в насока затвърждаване действието на презумпцията за невинност до доказване на противното и подробно и задълбочено обследване на предпоставките, довели до извършване на деянието, сочено като дисциплинарно нарушение, а това изследване следва да служи за изготвяне на стратегии за неутрализирането им. Предлага се изготвяне на нов етичен кодекс от самите съдии, както и регламентиране на регулярни контакти между съдиите и членовете на ВСС.

Съдия Нинов препоръчва създаване на допълнителни правила за  взаимодействието между ВСС и ИВСС.

Относно управлението на собствеността, кандидатът счита за необходимо ВСС да създаде минимален стандарт на битови условия по отношение на работната площ за магистрати и съдебни служители, както и хигиенни и здравословни стандарти на работната среда. Предприемане на цялостно обследване на нуждите от сградно осигуряване на съдилищата в страната.

Кандидатът намира за нужно уеднаквяване и стандартизиране на програмното осигуряване на съдилищата в цялата страна и обучение за работа по съответните програми. Препоръчва се въвеждане на стандартизиран общ модел на уеб страница на всички съдилища, с цел гарантиране минимум от съдържание на информацията и по-бързо боравене с нея.

Съдия Нинов счита, че може да бъде създаден електронен регистър на съдебната администрация, определяне на общ стандарт за броя и видовете щатове в нея. По отношение на специализираната администрация следва да бъдат въведени стандартизирани правила за подбор на кадрите.

Според кандидата трябва да бъдат предприети действия за плавно повишаване размера на допълнителните възнаграждения за придобит на място по-горен ранг, като в рамките на следващите пет години те достигнат 80% от възнаграждението на съдия от съответното по-горно ниво.

Към съдия Любомир Нинов са отправени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата.

Участници в Общото събрание поставиха на кандидата въпроси за оценката на натовареността, ролята на съдебните помощници, транспортните разходи на магистрати, които работят отделачено от местоживеенето си.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд