Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Мирослав Архангелов Йорданов - съдия в Районен съд - Русе

10 юни 2017 г.

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Мирослав Архангелов Йорданов – съдия в Районен съд - Русе.

Той има над 18 годишен юридически стаж, изцяло в органите на съдебната власт. От 07.04.1999 г. до 02.05.2006 г. е следовател в Окръжна следствена служба – Русе, от 02.05.2006 г. до момента е съдия в Районен съд- Русе.

Той мотивира участието си в изборната процедура като кауза за съдебната власт и за отстояване на нейната независимост. С участието си се надява да повдигне дебата в обществото и в съдийското съсловие, който да доведе до действителни положителни промени.   

Като акцент в Концепцията си извежда: „ВСС близо до магистратите“, отстояващ независимостта на съдебната власт и повишаващ общественото ѝ доверие. Той очертава следните приоритети: участие на съдебната власт в съдебната реформа, пряк контакт със съдиите, отчетност на ВСС пред магистратите, увеличаване на самоуправлението на съдебната власт, премахване на неравнопоставеността при възнаграждението на магистратите, защита на техните интереси и права, социални условия, бюджет на съдебната власт, кариерно развитие, повишаване на авторитета на съда и общественото доверие, уеднаквяване на практиката и намаляване на отменените съдебни актове, атестиране, съдебна карта, механизъм за сътрудничество и проверка, дисциплинарна отговорност, подпомагане на съдилищата с натрупани висящи производства, подобряване на условията на труд в администрацията на съдилищата.

Според него главната роля в съдебната реформа трябва да бъде на съдебната власт, сведена до експертно ниво. За целта към ВСС трябва да се създаде

Комисия за съдебна реформа, която да предлага мерки за повишаване ефективността на съдебната система.

Като следващ етап кандидатът очертава създаването на пет работни групи за всеки апелативен район, които да изготвят доклад за констатираните проблеми и да направят предложения за промени. Да се командироват магистрати в държави-членки на ЕС с цел обмяна на опит и прилагането на установените добри практики, както и извършване на външен и независим одит на съдилищата, резултатите от който да се вземат предвид при оформяне на предложенията за продължаване на съдебната реформа.

Предлага се всеки член на ВСС да осъществява непосредствен контакт с магистратите по предварително изготвен график за посещения в съдилищата, както и присъствие на годишните отчетни събрания. Предлага се на всеки шест месеца членовете на Съвета да отчитат изпълнението на концепциите си  в специален раздел на сайта на институцията.

Акцентира се на възможността съдийската общност да участва пряко във вземане на решения от ВСС и Съдийската колегия чрез провеждане на електронно гласуване от съдиите по важни за системата въпроси. Кандидатът се ангажира, ако не бъде въведен такъв механизъм, да използва като алтернатива социална платформа за достъп единствено от магистрати, където ще предоставя информация и след провеждане на гласуване ще представя на ВСС резултата и ще настоява крайното решение да бъде съобразено с него.

Мирослав  Йорданов предлага създаване на комисия за защита интересите и правата на магистратите, в която всеки магистрат да сигнализира за оказан натиск или опит за въздействие.

Според кандидата налице е възможност за прилагане на ефективни механизми за оптимизиране на разходите и повишаване на събираемостта на вземанията на съдебната система; облекчаване на процедурите за заплащане на съдебни такси чрез SMS, електронно банкиране, пос-терминали и други. Той предлага въвеждането на единен счетоводен софтуер в съдилищата за изчисляване на работни заплати, което значително ще облекчи работата (в това число на ВСС), свързана с отчета на бюджета и финансите на съдебната власт. Чрез иницииране на промени в ЗСВ трябва да се гарантира обективна и прозрачна процедура при кариерното развитие на магистратите.

Съдия Йорданов предлага ВСС да инициира създаване на предаване по БНТ или интернет, чрез което да се информира обществеността по въпросите, свързани с работата на съдебната власт и определени юридически процедури. Друг метод за повишаване на авторитета е да се създаде комисия във ВСС, която да анализира конюнктурата, имаща отношение към авторитета на съда; да се приемат правила за online излъчване на значими за обществото съдебни процеси; към всеки съд да има съдии, отговарящи за връзките с обществеността. Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС да анализира предпоставките за корупционни практики, въз основа на които да се набележат мерки за превенция и противодействие на факторите, благоприятстващи тези практики.

Предвижда се създаване на комисия за анализ на отменените съдебни актове и върнати на прокуратурата, или за разглеждане от друг съдебен състав производства с цел анализ на причините и прилагане на мерки за отстраняването им.

Съдия Йорданов предлага Наредба № 2 да се допълни с разпоредба преди изготвянето на комплексната оценка на атестирания, Комисията по атестирането и конкурсите да предявява обобщения доклад на атестирания с цел осигуряване на възможност за предварителни възражения по него

Кандидатът счита, че ВСС може да инициира законодателна промяна в ЗСВ, с която да се предостави възможност съсловните организации да защитават магистрите, срещу които се води дисциплинарно производство; да се предвиди задължително участие в дисциплинарните производства на друга комисия от ВСС в качеството на защитник.

Към съдия Мирослав Йорданов са зададени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата.

Участници в Общото събрание поставиха на кандидата въпроси как на практика ще се реализира идеята му да се командироват съдии за преодоляване на проблеми със забавени дела в по-високо натоварените съдилища, оценката на натовареността, ролята на съдебните помощници, транспортните разходи на магистрати, които работят отделачено от местоживеенето си.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд