Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Методи Орлинов Лалов – съдия в Софийски районен съд

10 юни 2017 г.

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Методи Орлинов Лалов – съдия в Софийски районен съд.

Съдия Методи Лалов има над 15 години юридически стаж. В периода 10.04.2003 г. - 10.04.2005 г. е  младши съдия в Софийски градски съд. От 10.04.2005 г. и към настоящия момент е съдия в Софийски районен съд. В периода октомври 2011 г. – февруари 2017 г. последователно е заемал длъжностите заместник-председател и председател на този съд.

Мотивите му да се кандидатира се основават преди всичко на убеждението, че решаването на голяма част от проблемите на съдебната система зависи именно от ВСС. Той се позовава на своя разнообразен опит в съдебната система,  на личните си и професионални качества, както и на своя управленски опит.

В своята Концепция съдия Лалов поставя като приоритет независимостта на съдиите и съдебните органи, като акцентира върху реакция на ВСС при всяко посегателство върху независимостта на съдия или съдебен орган – от политически, икономически или други субекти, както и необходимостта от осигуряването на възможност за изслушване на засегнатите лица и органи и изразяването на мотивирана публична позиция от страна на Съвета.

Във връзка със спазването на съдийското самоуправление кандидатът изразява мнение, че отхвърлянето на решение на общо събрание следва да се извършва по изключение след излагане на задълбочени мотиви.

Като основни приоритети в своята концепция, той изтъква: подобряване на комуникацията със съдиите, както и разширяване на участието им при формиране на политиките за управление на съдебната система; оценка и въвеждане на ясни, единни и задължителни за всички съдилища правила за разпределение на делата; преодоляване на неравномерното натоварване на отделните съдебни органи и на работещите в тях съдии и съдебни служители; подобряване на административната дейност на Висшия съдебен съвет чрез създаване и спазване на ясни правила и отчетност на документооборота; въвеждане на ясни критерии в дисциплинарната практика на ВСС; подобряване на финансовото управление на съдебната система; регламентиране на управлението на имуществото на съдебните органи; въвеждане на повече информационни технологии в съдилищата; отстраняване на съществуващите недостатъци в приетите от Висшия съдебен съвет подзаконови нормативни актове.

По отношение необходимостта от подпомагане разпространението на медиацията в съдебната система, Методи Лалов предлага създаване на правила и критерии за препращане към този способ.

Кандидатът обръща внимание на нуждите от своевременно организиране и провеждане на конкурсите за съдийските длъжности, осигуряване на прозрачност на процедурите за избор на административни ръководители, създаване на работещ механизъм за отчетност на избрания представител на Съдийската колегия в Управителния съвет на Националния институт на правосъдието, въвеждане на единни правила за изготвяне на годишните доклади за дейността на съдилищата и анализиране на съдържащата  се в тях информация. Според него съществува потребност от създаване на работещ механизъм за изготвяне и публично представяне на тримесечен отчет на дейността на Висшия съдебен съвет, извън представения годишен доклад в Народното събрание.

Към кандидата са поставени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Българския институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата.

Участници в Общото събрание на съдиите поставиха към Методи Лалов въпроси защо е напуснал Съюза на съдиите в България и как ще взаимодейства с него, както и за оценката на натовареността, ролята на съдебните помощници, транспортните разходи на магистрати, които работещи отделачено от местоживеенето си.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд