Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Мирослав Милчев Начев – административен ръководител-председател на Окръжен съд - Кюстендил

10 юни 2017 г.

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Мирослав Милчев Начев – административен ръководител-председател на Окръжен съд – Кюстендил.

Съдия Мирослав Начев има над 22 години юридически стаж, от които повече от 21 като съдия. От 15.01.1996 г. той е съдия в Районен съд - Кюстендил, а от 14.07.2000 г. е съдия в Окръжен съд - Кюстендил. От 24.06.2009 г. до настоящия момент е административен ръководител-председател на Окръжен съд – Кюстендил.

В мотивите си за участие в изборната процедура съдия Начев се позовава на своя професионален и управленски опит за успешно справяне с отговорностите и задачите пред членовете на ВСС. Той заявява, че има вътрешно убеждение и лична позиция относно наболелите проблеми в съдебната система, както и подкрепата и доверието на колегите си.

В концепцията си Мирослав Начев акцентира върху бюджета и управление на собствеността на съдебната власт, атестиране и конкурси, съдебна карта и натовареност, информационни технологии, електронно правосъдие, дисциплинарни производства, медийна политика, механизъм за сътрудничество и проверка.

Според кандидата е необходима по-добра координация с изпълнителната и законодателната власт с оглед запазване на параметрите на бюджета на съдебната власт в посока на подобряване на събираемостта на вземанията на съдебната власт, своевременно актуализиране на трудовите възнаграждения и ефективното управление на собствеността чрез изготвяне на регистри на съдебните сгради и установяване на тяхното действително конструктивно състояние.

Реорганизацията и оптимизацията на съдебната карта трябва да бъдат предхождани от постепенното въвеждане на информационни технологии, които да обезпечат правораздаване без реално присъствие на страните в съдебната зала, електронен достъп до делата и представяне на електронни услуги. Предлага се в централизирания модул за разпределение на делата(системата за случайно разпределение на делата) да се предприемат промени, като на принципа на равномерно разпределение на делата между съдиите се даде приоритет, за сметка на този на случайно разпределение. За разрешаване на проблема с неравномерното натоварване в съдилищата като наложителни се посочват промени в процесуалните закони относно подсъдността на делата.

Въвеждането на информационни технологии и осигуряването на необходимите за това финансови средства следва да бъде една от приоритетните задачи на ВСС.

Във връзка с осъществяването на дисциплинарната дейност, той счита от особена важност е да има предвидимост на наказанията, като за сходни нарушения се налагат еднакви наказания, като следва да се вземат предвид конкретната натовареност в органите на съдебната власт и битовите условия, при които правораздава магистратът.

Към съдия Мирослав Начев са зададени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата.

Участници в Общото събрание поставиха на кандидата въпроси за оценката на натовареността, ролята на съдебните помощници, транспортните разходи на магистрати, които работят отделачено от местоживеенето си. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд