Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Николай Гунчев Гунчев – съдия във Върховния административен съд

10 юни 2017 година

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Николай Гунчев Гунчев – съдия във Върховния административен съд.

Съдия Николай Гунчев има над 20 години юридически стаж, от които над 19 години като съдия.  От 1998 г. до 2007 г. е съдия и заместник-председател в Районен съд – Дулово. От 15.02.2007 г. до 01.02.2012 г. е съдия в Административен съд – София-град. От 01.02.2012 г. и към момента е съдия във Върховния административен съд.

Участвал е в работните групи за измененията на Конституцията и на Закона за съдебната власт, а работата му във ВАС е свързана с разглеждане на дела по Закона за съдебната власт.

По повод преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз в Люксембург, по което СЕС и възприел предложените мотиви от съдия Гунчев, Европейската комисия и Европейският парламент са приели директива относно правата на здравноосигурените граждани на ЕС да се лекуват в дружи държави членки на Съюза и заплащането на това лечение от съответните здравноосигурителни каси. В тази връзка Николай Гунчев е избран за „Юрист на годината – 2010“.

В мотивите си за участие в изборната процедура кандидатът посочва своя професионален опит като съдия и член на професионални организации, подкрепата на колегите му, възможността да застане с името си, да заяви идеите си и качествата да ги реализира, ако бъде избран.

В Концепцията си като мисия на ВСС той определя гарантиране на законност, справедливост, сигурност и стабилност на всички граждани, като осигури качествено и предсказуемо правораздаване в прозрачна и ефективна съдебна система. Според него основна цел на ВСС трябва да бъде регламентирано ясно правораздаване, добре организирано досъдебно и съдебно производство, в отговор на обществените потребности за утвърждаване на правовата държава.

Основните насоки в дейността на съдия Гунчев ще бъдат: защита на независимостта на съдебната власт и на нейния авторитет чрез постигане на институционално равновесие. Според него осигуряването на прозрачно и предвидимо кадрово развитие е възможно чрез обективно атестиране на магистратите, усъвършенстване на процедурите за заемане на длъжност, преместване или повишаване в длъжност в органите на съдебната власт, засилване на самоуправлението в съдилищата, ясни и предвидими правила за командироване на магистрати.

В областта на дисциплинарната отговорност са посочени следните теми, по които трябва да работи ВСС: осигуряване на процесуалните права на страните и прилагане на единни критерии при определяне на дисциплинарно наказание в сходни случаи, ясно очертаване на деянието, за което се ангажира дисциплинарна отговорност, стриктно прилагане на хипотезите на нарушения на служебните задължения, само по отношение на процесуалната дейност на магистратите.

Превенцията на корупцията трябва да бъде насочена към следване на законово установените норми, въвеждане на положителни стимули, наблюдение за ефективност и ефикасност в работата. Целесъобразно е създаване на механизъм за адекватна обратна връзка с магистратите.

По отношение на реформите на съдебната карта кандидатът посочва необходимостта да се намери баланс между законовите задължения за постановяване на законовите актове в срок като се отчита натовареността на отделните органи и на базата на сравнителен анализ, въз основа на обективни критерии, да се извърши преброяване на съдебната карта според реалната натовареност на съдебните органи.

Към съдия Николай Гунчев са отправени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата.

Участници в Общото събрание поставиха на кандидата въпроси за оценката на натовареността, ролята на съдебните помощници, транспортните разходи на магистрати, които работят отделачено от местоживеенето си. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд