Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Олга Зафирова Керелска – съдия във Върховен касационен съд

10 юни 2017 година

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Олга Зафирова Керелска – съдия във Върховен касационен съд.

Олга Керелска има над 32 години юридически стаж, от които над 28 в органите на съдебната власт. В периода 1984 г. – 1985 г. е била стажант в Окръжен съд – София. От 1990 г. до 1994 г. е съдия в Районен съд – Кюстендил, а в периода 1994 г. - 1995 г. е съдия в Окръжен съд – Кюстендил.

Олга Керелска е съдия в  Софийски градски съд от 1995 г. до 2001г., когато започва работа в Апелативен съд – София. От 18.01.2010 г. и към настоящия момент е съдия във Върховен касационен съд.

Кандидатът мотивира участието си в изборната процедура със знанията, зрелостта и вътрешната устойчивост да отстоява достойнството и независимостта на съдиите и ВСС, както и с познаване спецификата и проблемите на съдилищата в страната и в гр. София.

В Концепцията си Олга Керелска посочва необходимостта от запазване връзката на избраните членове с действащите магистрати, вкл. чрез изготвяне на годишен график за срещи и разпределение на членовете на ВСС по съдебни райони. Кандидатът акцентира върху отстояване на независимостта на съдебната власт, както чрез индивидуалния пример на членовете и колективните решения на Съвета, така и чрез насърчаване професионалната смелост на съдиите, като основен критерий при кариерното им израстване.

По отношение кадровата обезпеченост на съдилищата е отчетено, че предприеманите мерки следва да се основават на предварителен анализ с отчитане недостига на кадри, организацията на работа и натовареността в съответния орган. Предлага се, при необходимост, да се осигурява възможност за неформално преместване на съдии от ниско в по-високо натоварени съдилища, едва след което да се извършва преценка за разкриване на нови щатове или закриване на съдилища. Съдия Керелска залага на ритмично провеждане на конкурсите и сочи необходимостта от предприемане на незабавни мерки за отстраняване констатирани недостатъци в новия регламент за провеждането им.

Сред приоритетите в Концепцията е качествена промяна в практиката на ВСС при избора на административни ръководители с насърчаване на съдиите за активно участие в процедурите по изразяване на становища. Предлага се уеднаквяване на дисциплинарната практика по отношение на налаганите наказания, както и иницииране на тълкувателни дела за уеднаквяване на противоречивата съдебна практика при разглеждане на делата по жалби срещу наложени от ВСС дисциплинарни наказания. Изразена е позиция по отношение реформата на съдебната карта; подобряване материалната база на съдилищата; електронното правосъдие. Коментирана е възможността за централно разпределение на заповедните производства между всички съдилища в страната; поддържане на диалог с другите държавни институции.

Към Олга Керелска, както и към останалите кандидати са зададени писмени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата. Въпросите са публикувани на интернет сайта към профила на всеки един от кандидатите.

Участници в Общото събрание поставиха на кандидата въпроси за оценката на натовареността, ролята на съдебните помощници, транспортните разходи на магистрати, които работят отделачено от местоживеенето си. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд