Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Пламен Христов Дацов – съдия в Софийски апелативен съд

10 юни 2017 година

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Пламен Христов Дацов – съдия в Софийски апелативен съд.

Пламен Дацов има 20 години юридически стаж, изцяло като съдия. В периода 1997-1998  г. е съдия и председател на Районен съд – Ихтиман, след което е съдия в Софийски районен съд до 2003 г. От 2003 до 2009 г. е съдия в Софийски градски съд, като от 23.09.2009 г. до настоящия момент е съдия в Апелативен съд - София. През годините е преподавател по интелектуална собственост в НБУ, асистент по наказателно право в СУ „Св.Климент Охридски“, лектор в НИП и САК.

В мотивите си за участие в изборната процедура кандидатът заявява, че с оглед знанията, опита и принципното си поведение може да допринесе за постигане на положителна промяна в дейността на ВСС и съдебната власт.

В концепцията си Пламен Дацов поставя като основна цел в дейността на ВСС изграждането на положителен имидж на съдебната система. Неговото мнение, е че ВСС следва да реагира незабавно и публично при оказан натиск върху магистрат или ситуация с недобросъвестно замесване от медии, политически среди или друга власт. Той поставя като акценти ускоряване на реализацията на съдебната карта, постигане на по-голяма справедливост на съществуващата система за случайно разпределение.

Ангажира с принципно поставяне на въпроса за актуализиране на трудовите възнаграждения на магистратите и по-доброто финансово обезпечаване на съдебната система, чрез осъществяване на контакт на институционално и лично ниво между изпълнителната и законодателната власти и водене на диалог с държавните структури за събиране на несъбираемите вземания на съдебната власт. Посочва, че членовете на ВСС трябва да осъществяват постоянна връзка със своите колеги от цялата страна, да ги изслушват и се опитат да разрешат съществуващите проблеми. В тази връзка смята за нужно разкриването на отделен портал в сайта на ВСС. Друга негова идея е да се създаде експертна група към Комисията по правни и институционални въпроси в партньорство с Министерство на правосъдието, свързана с реализацията на законопроекти, които предлагат изменения в нормативната база и по-специално промяна на подсъдността в областта на гражданското право и делата за застраховки или по отношение на облигационните спорове, както и създаването на нов Наказателен кодекс.

По отношение на дисциплинарната дейност съдия Дацов счита, че мотивите за налагане на наказания на магистратите следва да бъдат публични в рамките позволени от закона. За създаване на равнопоставеност, и за да се избегне усещането за прилагането на двоен стандарт счита, че следва да се провеждат срещи с предложения за наказание магистрат, както и да не се разпространява информация срещу него преди да му е наложено наказание. Той счита, че е задължително да се систематизират всички нарушения и се изготви стратегия за възможностите за тяхното предотвратяване.

Според кандидата е необходимо въвеждането на централизирано електронно правосъдие, като се изгради единна електронна система за всички съдилища и ВСС в страната.

Неговото мнение по отношение на конкурсите за преместване и повишаване в длъжност е, че следва да има периодичност, а при избора на административни ръководители е необходимо провеждането на анонимно и задълбочено анкетиране сред съответната гилдия, като се изгради и механизъм, избрания кандидат ежегодно да се отчита пред ВСС за свършената работа и реализацията на неговата програма.

Съдия Пламен Дацов счита, че основното решение на проблема с натовареността е в съответните законодателни инициативи и чрез промяна на процесуалните закони. Той е категорично против закриването на съдилища, когато не е абсолютно наложително.

Във връзка с поддържането на сградния фонд кандидатът намира за нужно извършването на инвентаризация, анализирането на съществуващите проблеми и тяхното поетапно разрешаване чрез създаването на експертна комисия към постоянно действащата такава.

Към съдия Пламен Дацов са зададени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата.

Участници в Общото събрание поставиха въпроси относно изработването на нова съдебна карта, приложението на Системата за измерване на натовареността на съдиите, за конкурсните процедури, отношението към съдебните помощници, възможностите за подобряване на взаимоотношенията между ВСС и съсловните организации на магистратите, както и тези между членовете на ВСС, запознат ли е с разпространявани списъци с имена на кандидати за членове на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд