Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Райна Петрова Мартинова – съдия в Софийския районен съд

10 юни 2017 година

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Райна Петрова Мартинова.

Тя има над 17 години юридически стаж. От 28.01.2006 г. до 02.04.2007 г. е била младши съдия в Окръжен съд – Благоевград. След което и до момента е съдия в Софийския районен съд, като в периода 22.07.2015 – 01.02.2017 г. е била заместник – председател.

Райна Мартинова е мотивирана да работи като член на ВСС въз основа на своите знания, умения и идеи, както и на полученото доверие от съдиите, подкрепили кандидатурата ѝ, което ѝ дава надежда, че реформата на съдебната система е възможна. Според нея в Съвета трябва да има представители на съдиите от всички нива на съдебната йерархия, а не на отделните региони, защото трябва да се търсят решения по принцип, в интерес на магистратите и обществото.  

В представената Концепция са набелязани политики за управление, което да става при ясни правила, при гарантиране на прозрачност и предвидимост и за отчетност пред обществото и магистратите.

Като един от най-важните приоритети в работата на ВСС е посочена независимостта на съда, като гаранция за защита на правата на гражданите и за спазване на основни принципи на правовата държава. Посочва се, че ВСС трябва да реагира във всеки случай на необосновано създаване на внушения за отделен магистрат, изпълнявал задълженията си в съответствие със закона.

Кадровата политика е вторият изведен от Райна Мартинова акцент, предвид потребността Съветът да създаде организация и правила за своевременно установяване на освободени щатни бройки за съдии, както и да провежда незабавно конкурси за заемането им. В правилата за провеждане на конкурси следва да се даде приоритет на комплексна оценка на качеството на работа на съдията, както и да се съобрази съдебната практика на Върховния административен съд.

Кандидатът откроява ролята на ВСС при изготвяне на учебни програми, при подбор на постоянни и временни преподаватели в Националния институт на правосъдието и се споделя виждане за увеличаване на броя на дистанционните обучения.

Съдия Мартинова сочи необходимост от анализ на приключените дисциплинарни производства, както и на съдебната практика на ВАС, за да бъде създадена единна и безпротиворечива дисциплинарна практика на ВСС, да се формират общи критерии за обективно съществуване на нарушения и при определяне на дисциплинарните наказания, които ще създадат предвидимост в тази дейност.

В Концепцията се обсъждат Правилата за натовареността на съдиите и специализираната програма за разпределение на делата, в която да се въведат коефициенти за тежест. Предлага се иницииране на законодателни промени като се разшири възможността за извънсъдебно решаване на спорове, преосмисли се подсъдността на някои дела и се преодолее концентрирането на огромен брой дела в областните центрове и в София. Съдия Мартинова обръща внимание, при оценка на индивидуалната натовареност на съдиите да бъдат отчитани видът на делата, както и допълнително възложени административни функции.

Кандидатът посочва като начин за промяна на съдебната карта, оптимизирането на администрацията и преосмисляне на концепцията в администрирането. Акцентира се на потребността от създаване на общи за всички съдилища правила за разпределение на делата, и преценка, дали Централизираната система за разпределението им дава възможност за регулиране и равномерно натоварване на съдиите. Предлага се да бъдат създадени общи правила за обособяване на разпределението по групи на делата с оглед тяхната тежест.

Приоритет за съдия Мартинова е оптимизирането на съдебната администрация, което да стане въз основа на ясни правила за оценка на натовареността на съдебните служители.

По отношение на взаимодействието на Съвета с ИВСС, кандидатът обръща внимание, че е пренебрегната аналитичната функция на Инспектората. Предлага се, въз основа на констатациите и анализите на инспекторите да бъдат дефинирани проблемите и да се търси адекватното им решаване, когато те са извън възможностите на съответния административен ръководител или е необходимо подпомагането му.

Въпроси към кандидата са поставени от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Центъра на НПО в Разград, Българския институт за правни инициативи и от Съюза на одиторите от Сметната палата.

Участници в Общото събрание зададоха въпроси относно Системата за измерване натовареността на съдиите, съдебната карта, конкурсите и съдебните помощници.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд