Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Светлозар Георгиев Рачев – съдия в Административен съд – Габрово

10 юни 2017 година

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Светлозар Георгиев Рачев – съдия в Административен съд - Габрово.

Светлозар Георгиев Рачев има над 27 години юридически стаж, от които над 10 години  като съдия. Бил е председател на Административен съд – Габрово два мандата в периода 2007 г. – 2017 г., а от 28.03.2017 г. и към настоящия момент и съдия в същия съд.

Светлозар Рачев с решение на Съдийската колегия на ВСС от месец януари 2017 г. е поощрен с отличие „личен почетен знак: втора степен сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове“.

Кандидатът мотивира участието си в изборната процедура с натрупания юридически и административен опит, както и с готовността си да отстоява интересите и независимостта на магистратите. В Концепцията си съдия Рачев определя като приоритетни цели и области в дейността на новия Съвет: повишаване доверието в съдебната система и ВСС; утвърждаване независимостта на съдебната власт; осигуряване финансова обезпеченост на съдебната власт и удовлетвореност за магистратите; установяване единство и последователност в действията на ВСС; снижаване разликите в натовареността на органите на съдебната власт. Според него, за да бъдат резултатни, действията на ВСС следва да се основават на изградените до настоящия момент добри практики, да бъдат доразвити и надградени работещите механизми, като се въведат нови инструменти за ефективно администриране на съдебната власт. Стриктното спазване на ясни правила за администриране ще гарантира прозрачност, предвидимост и отчетност в дейността на ВСС.

Адекватното информиране на обществото и изграждането на политически консенсус около ясна и дългосрочна програма за реформа, биха гарантирали широка обществена подкрепа и повишаване на общественото доверие. Членовете на съвета, които осъществяват кадровата политика в съдебната власт, трябва да се превърнат в легитимни говорители на съдебната власт, като паралелно се повишава мотивацията на магистратите и се осигурят гаранции за независимостта на съда.

Сред първостепенните приоритети е повишаване квалификацията на магистратите и ангажирането им с конкретни проблеми и проекти, участието им в дебати с цел оформяне на автентична вътрешно-професионална ангажираност.  Сочи се необходимостта от създаване и прилагане на гъвкава система от антикорупционни мерки, която да гарантира интегриран подход за превенция на корупцията в съдебната система. При осъществяването на ръководната и административната си роля, ВСС трябва да гарантира автономността на съдебната власт, както и възможността на магистратите да упражняват своите функции без неправомерен натиск под каквато и да е форма. ВСС трябва да създаде и спазва трайна политика в поведението си, да отговаря на всеки призив или сигнал от отделни магистрати и професионални организации в случай на оказан натиск или заплаха за независимостта.

Акцентира се върху гарантиране своевременното актуализиране на възнагражденията на магистратите и отстояване разпоредбите на ЗСВ при приемане на бюджета на съдебната власт. Сочи се необходимостта от предвидимост и единност в дисциплинарната практика, както и иницииране на поощрения при наличие на основания за това. Предлага се изграждане на система от мерки за участие на магистратите в администрирането на структурите на съдебната власт и в управлението на системата; предприемане на мерки за регулиране на натовареността чрез промяна в подсъдността и разкриване на щатни бройки за съдебни помощници.

Като основна цел в дейността на ВСС е посочено осигуряване на единство и последователност, подобряване на условията за вътрешна мотивация в системата, изграждане у магистратите на чувство за принадлежност към съдебната система, вяра в компетентността на взетите решения и сигурност в правотата им.

Препоръка в подкрепа на съдия Рачев е представена от административния ръководител на Административен съд – Плевен.

Към Светлозар Рачев, както и към останалите кандидати са зададени писмени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата. Въпросите са публикувани на интернет сайта към профила на всеки един от кандидатите.

Участници в Общото събрание поставиха на съдия Рачев въпроси познава ли съдиите, които са го подкрепили; как би коментирал трудовите възнаграждения на съдиите с различна натовареност; би ли подкрепил идеята за специализация на съдилищата разглеждащи приоритетно данъчни дела; следва ли членовете на ВСС да носят отговорност за спазване на етичните правила и има ли, според него съдебна номенклатура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд