Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Севдалин Иванов Мавров – съдия във Върховния касационен съд

10 юни 2017 година

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Севдалин Иванов Мавров – съдия във Върховния касационен съд.

Съдия Севдалин Мавров има над 24 години юридически стаж като съдия. През 1986 г. е започва  като младши съдия в Окръжен съд – Бургас. От 1988 до 1989 г. е съдия в Районен съд – Бургас. От 1989 до 1992 г. е районен съдия и заместник-председател при Районен съд - София. От 1992 до 1998 г. е заместник-председател на Софийски градски съд, а от 1998 до 2001 г. е съдия при Софийски апелативен съд. От 01.12.2001 г. и към настоящия момент е съдия във Върховния касационен съд

Севдалин Мавров е  хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, експерт към „Съвета по законодателство“ към Министерство на правосъдието.

В Концепцията си съдия Севдалин Мавров определя следните приоритети:натовареност на органите на съдебната власт, независимост на съдебната система, защита на интересите на магистратите и информиране на обществото, трудовите възнаграждения, управление на имуществото и финансите на съдебната система, активно правосъдие. За преодоляване на неравномерната натовареност ВСС следва да преразпредели незаетите щатове за магистрати към най-натоварените звена, а при реформата на съдебната карта следва да се анализират перспективи и в полза на обществото като не се лишават някои райони от правораздаване за сметка на други. Предлага се анализ на създадения модел за оценка на натовареността на съдиите и при необходимост предприемане на мерки за неговото усъвършенстване. Предприемане на действия за подпомагане на административните ръководители за преодоляване на оказан върху тях натиск във връзка с работата им, както и изграждане на механизъм за защита на магистратите от подобни посегателства.

Според него конкурсните процедури трябва да се провеждат при ясни и прозрачни правила в разумни срокове.

Акцентира се върху необходимостта от провеждане на информационна кампания представяща на достъпен език как функционира съдебната система. Приоритет е преодоляване на диспропорциите в трудовите възнаграждения на членовете на ВСС и съдиите от различните нива на съдебната система. Посочена е необходимостта от оптимизиране условията за сключване на договори за застраховки след анализ на цената на договора и стойността на изплатените обезщетения; подобряване състоянието на сградния фонд и условията за труд, като една от основните причини за бавно правосъдие.

Кандидатът коментира преодоляване на диспропорцията при използване почивните бази на съдебната власт, доколкото всички се издържат финансово от бюджета на съдебната власт.

Като приоритет се определя постигането на консенсус сред членовете на ВСС  за изготвяне на становища относно законопроекти, които се отнасят до съдебната власт. Друг акцент е осигуряване на условия за професионално обучение на магистратите и съдебните служители, като в курсовете за квалификация се обърне внимание на задължителната практика на СЕС, първичните и вторичните източници на правото на Европейския съюз  и на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека. Предвижда се следващия състав на ВСС да въведе по-голям брой електронни услуги и така да се осигури по-лесен достъп на гражданите до правосъдие, да се улесни работния процес и да се регулира натовареността на съдилищата.

Към кандидата за избор на членове на ВСС съдия Севдалин Мавров са зададени въпроси от: Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата.           

Участници в Общото събрание зададоха въпроси относно Системата за измерване натовареността на съдиите, съдебната карта, конкурсите и съдебните помощници.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд