Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Станислав Петров Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – Пловдив

10 юни 2017 година

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Станислав Петров Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – Пловдив.

Съдия Станислав Георгиев има над 23-години юридически стаж  изцяло в съда. В периода 1994 г. 1995 г. е младши съдия в Окръжен съд – Пловдив. От 14.09.1995 г. е съдия в Районен съд – Пловдив, като една година е заместник председател на съда. В периода 1999 г. - 2001 г. е съдия в Окръжен съд – Пловдив, след което от 10.09.2001 г. до 11.07.2004 г. е председател на Районен съд – Пловдив. След което е съдия в Окръжен съд – Пловдив, като два мандата е негов заместник-ръководител. От 01.04.2014 г. е съдия в Апелативен съд – Пловдив, а от 19.06.2014 г. и към момента е заместник-председател.

През периода 1994-2002 г. съдия Станислав Георгиев е хоноруван асистент в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по гражданско право и по граждански процес, от 2001 г. и досега е постоянен преподавател към Националния институт на правосъдието.

В мотивите си за участие в изборната процедура кандидатът се позовава на получената подкрепа от своите колеги и на своя професионален опит, с който ще бъде полезен за подобряване администрирането на органите на съдебната власт.

В своята Концепция съдия Георгиев поставя като приоритет отстояването на независимостта на съдебната власт и предлага при всеки опит за външна намеса в работата на отделни органи или магистрати ВСС да има своевременна, ясна, единна и последователна позиция. Необходимо е предприемане на действия за решаване на основни проблеми в областта на отчетността, статистиката, натовареността, сградния фонд и финансовото обезпечаване. Предвижда се създаване на механизъм за осигуряване на кадрова приемственост каквато законодателно е уредена за други колективни органи на държавната власт – например Конституционния съд, като счита, че през определен период от време част от персоналния състав на ВСС следва да бъде подменян и така той действително да се превърне в постоянно действащ орган, съобразно изискването на чл. 16, ал. 2 от ЗСВ.

Посочено е, че дейността на ВСС по управление на органите на съдебната власт се нуждае от детайлно и професионално планиране и изпълнение.

Акцентира се върху предприемане на мерки за повишаване събираемостта на публичните вземания на съдебната власт, отстояване на реалистичен бюджет основан на задължителни стандарти гарантиращи равнопоставеност на органите на съдебната власт при осигуряване на материалната им обезпеченост и изпълнение на законовата разпоредба за актуализиране на трудовите възнагражденията.

Кандидатът предлага централизирано  осигуряване и приемане на стандарти в областта на обезпечаването с технически средства на органите на съдебната власт, както и определяне на срокове за експлоатация на компютърната техника.

Предвижда се планиране на дейностите за стопанисване на сградния фонд, включително чрез кадрово укрепване на административното звено отговарящо за тази дейност. Акцентира се върху създаване на стандарти за условията на труд на работещите в системата.

Планира се анализ на натовареността по места, динамиката на делата по видове, дейностите на бюро „Съдимост“ и службите по вписванията, както и географското положение на съдилищата, който да послужи за преструктуриране на съдебната карта. Според него не бива да се допуска закриване на съдилища в граничните райони. Той предлага да се създаде набор от единни критерии за събиране на статистически данни и деловодствата на всички съдилища с база данни да бъдат свързани в единна система, която да се поддържа от ВСС.

Съдия Георгиев категорично счита, че назначаването в органите на съдебната власт следва да става чрез децентрализирани конкурси: за младши съдии, за първоначално назначаване и за повишаване базирани на общи принципи при отчитане на конкретните специфики. По отношение на преместването кандидатът счита, че процедурата следва да се прилага само при условията на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, само когато магистратите са работили определен срок в съответния орган.

Подчертава се значимостта на комуникацията между ВСС и органите на съдебната власт. Предлага се създаването на електронно издание на Висшия съдебен съвет предназначено за магистратската и юридическата  общност с възможност за обратна връзка в реално време.

В заключение, мнението на кандидата е, че основна задача на новия състав на ВСС е да създаде необходимите условия за запазване на положителните достижения, като те бъдат развити, надградени и осъвременени.

Към съдия Станислав Георгиев са отправени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата.

Участниците в Общото събрание поставиха въпроси за необходимостта от реакция по казуса „Цумгейт“; предполагаемото разпространяване на препоръчителен списък на кандидати, които да бъдат подкрепени в настоящата процедура;  ефективността на Системата за измерване натовареността на съдиите и реформата на съдебната карта.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд