Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Татяна Борисова Жилова – съдия в Административен съд – София-град

10 юни 2017 година

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Татяна Борисова Жилова – съдия в Административен съд – София-град.

Съдия Татяна Жилова има над 17 години юридически стаж, от които над 12 години като съдия в Административен съд-София-град.

Като мотиви за участие в изборната процедура Жилова изтъква своя професионален опит и желание да работи за подобряване дейността на ВСС за утвърждаване на висок стандарт в правораздавателната дейност и за укрепване на доверието към съдебната власт.

В концепцията си съдия Жилова определя следните приоритети:  независимостта на съдебната власт и публичния образ на ВСС, съдебната карта, електронното правосъдие, натовареността, атестирането на съдиите, първоначално назначаване и кариерното развитие на магистратите, дисциплинарната отговорност, управлението на съдебните сгради и възнагражденията на магистратите.

Според кандидата основната задача, с която новия състав на ВСС трябва да се справи е да отстоява своята независимост и независимостта на магистратите, да осигури принципност и последователност на решенията си за създаване на условия за качествено правораздаване. ВСС не трябва да допуска външно влияние в работата си. Татяна Жилова счита, че е необходимо създаване на постоянна комисия към ВСС, която да набележи конкретни действия и мерки за разкриване и наказване на корупцията в съдебната система. Положително оценява дейността на Гражданския съвет към ВСС. Посочва, че е необходимо членовете на ВСС да поддържат постоянен диалог с магистратите за намиране на решение на възникналите проблеми.

Относно реорганизацията и оптимизирането на съдебните органи предлага извършването на анализ на сегашната ефективност на правосъдието и на прогнозното развитие на района. Счита, че приоритетно следва да се запазят магистратските длъжности, а да се оптимизира щата на съдебната администрация, като при необходимост се разкрият териториални отделения на районните съдилища или изнесени работни места, обслужвани от съдебната администрация на по-големия съдебен район.

Във връзка с въвеждането на електронно правосъдие намира за нужно взаимодействие с органи на изпълнителната власт, ангажирани с въвеждането на електронното управление на страната.

Друг отчетлив проблем на съдебната система според съдия Жилова е неравномерната натовареност на магистратите. Атестирането на магистратите трябва да се обвърже с натовареността, като ВСС следва да отчете и анализира резултатите от Системата за измерване натовареността и даде по-точни и гъвкави критерии за оценка тежестта на делата.

Предлага се синхронизиране на системите за измерване на натовареността и за случайното разпределение на делата, за да се предотвратят разлики в натовареността на съдиите.

 Според нея новите правила за атестиране не дават реална оценка за работата на съдиите и са необходими законодателни промени, инициирани от ВСС. Освен броя и тежестта на делата трябва да се отчита и разнообразието на правната материя, с която работят магистратите, както и да се прецизира тежестта на критерия по брой отменени и потвърдени съдебни дела. Кандидатът счита, че предпоставки за правилното прилагане на конкурсното начало са правилното планиране на необходимите щатни бройки, своевременното обявяване на овакантените работни места, ограничаване на командированите съдии, прозрачния избор на конкурсна комисия и равни условия за всички кандидати. Според нея новият състав на ВСС трябва да разработи методика и критерии за материално поощряване на магистратите, като не допуска дисциплинарните производства и проверки да се превръщат в инструмент за натиск върху съдиите.

След оценка на нуждите на ОСВ, Съвета следва да набележи мерки и определи срокове за обновяване на съдебните сгради и създаване на нови такива.

По отношение на трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители е необходимо да се заложи ръст на ежегодно повишение на заплатите им, като се оптимизират средства за набавяне на приходи чрез повишаване събираемостта на такси, разноски и глоби в полза на съдебната система.

Към съдия Татяна Жилова са зададени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата. Постъпило е и становище от съдебните служители на Административен съд-София-град.

Участници в Общото събрание зададоха въпроси относно Системата за измерване натовареността на съдиите, съдебната карта, конкурсите и съдебните помощници.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд