Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Цветинка Пашкунова – съдия във Върховен касационен съд

10 юни 2017 година

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Цветинка Пашкунова – съдия във Върховен касационен съд.

Цветинка Пашкунова има над 26 години юридически стаж, от които повече от 25 години като съдия. Започва като младши съдия в Софийски градски съд през 1992 г., в периода 1992 г. – 1998 г. е съдия в Софийски районен съд. От 1998 г. до 2002 г. е съдия в Софийски градски съд, след което в периода 2002 г. – 2006 г. е съдия в Софийски апелативен съд. От 17.05.2006 г. и към настоящия момент е съдия във ВКС. От м. октомври 2016 г. е член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС.

От 2005 г. и към момента съдия Пашкунова е лектор в НИП, при провеждането на задължителното обучение на младши съдии, първоначалната квалификация на съдии и текущото им обучение по наказателно право. Тя е хоноруван асистент по наказателно право в СУ „Св. Климент Охридски“.

С решение на ВСС по протокол № 35/02.08.2006 г. е поощрена със служебна благодарност и грамота за проявени високи професионални и нравствен и качества.

Кандидатът мотивира участието си в изборната процедура с придобитите правни познания и професионални умения, с които може да допринесе за промяна на статуквото, както и функционирането на ВСС при нов модел на структуриране и с нов стил на управление. Съдия Пашкунова подчертава, че като член на КАК при вземането на всяко решение е полагала усилия да заявява и отстоява позицията си, въз основа на очертаната законова рамка, при условията на предвидимост и с еднакъв подход спрямо всички заинтересовани, без оглед на лични познанства и интереси.

В концепцията си за работата на ВСС Цветинка Пашкунова аргументира наложителното въвеждане на нови методики и предприемането на конкретни действия, насочени към осигуряване на независимостта на магистратите при упражняване на правомощията им, отговорно отношение към качеството на правосъдието, компетентна и последователна кадрова политика, водена при ясни правила и чрез непосредствен диалог с магистратската общност.

В концепцията е посочено, че в обсега на гарантиращата независимост на съдиите, компетентност на ВСС са решенията по подбора, номинирането и кариерното развитие, дисциплинарните процедури, осигуряването на човешки, материални и финансови ресурси за правилното функциониране на съдебната система и избягване на неправомерни влияния, политически натиск или йерархическо въздействие.

Като негатив е посочена недостатъчна прозрачност и предвидимост на кадровата политика на ВСС по отношение на конкурсните процедури за повишаване, преместване и избор на административни ръководители.

Процедурата за избор на административни ръководители следва да е основана на качествата на кандидатите, съобразена с волята на общите събрания на съдилищата и всеки риск от политическо и олигархическо влияние да бъде изключен. При избора на ръководители на най-висшите институции в съдебната система ВСС трябва официално да разпространи общ профил, съдържащ характерните особености на съответната длъжност и припознатите качества, с цел преодоляване на субективизма, на лични, политически и олигархически интереси, и на възможни влияния на неправителствени организации и професионални сдружения.

По отношение на дисциплинарната практика е посочена необходимостта от регулярни срещи между комисиите по дисциплинарна дейност към колегиите на ВСС и ИВСС за установяване и изясняване на причините за откази от образуване на дисциплинарни производства, за постановените решения, с които не се налагат наказания и се уеднаквят критериите при индивидуализация на отговорността. Необходимо е изработване на механизъм за обективността на осъществяваните проверки и при формиране на крайните оценки за виновни нарушения, който да изключи прояви на субективизъм и да изолира опитите за влияние върху съдийската независимост, като прецизно се отчита натовареността на магистратите и тежестта на разглежданите дела, с оглед равнопоставеност при привличане към дисциплинарна отговорност.

Предлага се случайното разпределение на делата да бъде съобразено и с правилата за оценка на натовареността на съдиите и полагане на усилия за интегриране на съществуващата система за случайно разпределение на делата с програмата за въвеждане на коефициент на натовареност, при което да се постигне желаната натовареност.

Акценти са поставени върху бюджета на съдебната власт, активното участие на ВСС по неговото одобряване чрез разясняване нуждите на съдебната власт, обосноваване на необходимостта от средствата и тяхното разпределяне.  Внимание е отделено на отстояване независимостта на отделния магистрат чрез незабавна реакция на ВСС при всяка форма на пряко или индиректно въздействие  върху отделни магистрати. ВСС трябва активно да участва в оценката на качеството на правосъдието и в прилагането на механизми, гарантиращи ефективността на работата на съдиите.

В Концепцията са коментирани атестирането на съдиите, конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители. Посочена е необходимостта от незабавно обявяване и стартиране на конкурсни процедури по новия ред, след финализиране назначенията по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Като приоритет е посочено осигуряването на финансовата и техническа обезпеченост на централизирана унифицирана информационна система на съдилищата, позволяваща осъществяването на електронно правосъдие в пълен обем – случайно разпределение на делата, оповестяване на съдебните актове, реализираните от съда и страните процесуални действия, вкл. отразяване на данните за броя и тежестта на производствата релевантни за натовареността.

Като наложително е определено предприемането на законодателна инициатива за промяна  на подсъдността на някои производства от ГПК и популяризиране на медиацията, както и участие на ВСС в разработването на стратегията за противодействие с корупцията с изрично предвиждане създаването на специална институционална структура. Предлага се ВСС да поеме активна роля за приобщаване на НПО към съдебната реформа, да ги направи чувствителни и съпричастни към проблемите, предпоставящи нейното забавяне. Предвижда се изготвяне на съвместен план за взаимодействие между ВСС, професионалните и неправителствени организации и медиите, който да очертае рамките на конкретните ангажименти на участващите субекти към цялостния процес на усъвършенстване дейността на съдебната власт, позитивна промяна на публичния й образ и повишаване доверието в нея.

Към Цветинка Пашкунова, както и към останалите кандидати са зададени писмени въпроси от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Български институт за правни инициативи и Съюза на одиторите от Сметната палата. Въпросите са публикувани на интернет сайта към профила на всеки един от кандидатите.

Участници в Общото събрание зададоха въпроси относно Системата за измерване натовареността на съдиите, съдебната карта, конкурсите и съдебните помощници.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд