Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Янко Манолов Янев – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново

10 юни 2017 година

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Янко Манолов Янев – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново.

Той има над 18 години юридически стаж, от които 17 години в съдебната система. В периода 01.10.1998 г. – 01.10.1999 г. е съдебен кандидат в Окръжен съд – Габрово, след което до 14.05.2000 г. е младши съдия там. Встъпва в длъжност съдия в Районен съд – Габрово на 15.05.2000 г., след което от 15.05.2001 г. до 22.05.2008 г. е административен ръководител в Районен съд – Дряново. От 23.05.2008 г. до 01.06.2015 г. е заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Велико Търново. От 01.06.2015 г. и към момента е административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново.

Янко Янев посочва, че номинирането му за член на ВСС го мотивира и задължава да направи всичко по силите си, за да оправдае гласуваното му доверие и оценка. Той има визия за подобряване на професионалната среда, по-бързо и качествено правосъдие и повишаване на общественото доверие. С натрупания управленски опит като административен ръководител, смята, че умението за работа с хора, е особено важно за успешната дейност на ВСС.

Със своята Концепция Янко Янев споделя виждания за реформиране на съдебната система с оглед значителните разминавания между необходимостите и очакванията на обществото, и съществуващото положение. Посочва, че съдебната власт не може да си позволи да приеме ниското обществено доверие само като статистика, защото то води до задълбочаващ се проблем с отстояването на независимостта ѝ. Според него следващият състав на Висшия съдебен съвет ще има пред себе си по-големи предизвикателства от предходния, и ще трябва да предприеме стъпки, както за довършване на вече инициирани от проекти, така и за допълнителни действия за повишаване на критично ниското доверие в работата на съдебната власт. Той посочва като основно предизвикателство при обезпечаване на независимостта ѝ точното прилагане на законите при вземане на решения и свободното изграждане на вътрешно убеждение на магистрата. Кандидатът смята, че доколкото може да се говори за „натиск“ върху системата, той е насочен към тези две гаранции и Висшият съдебен съвет следва да ги отстоява. За целта Съветът трябва да осъществява консултативна роля по отношение на учебните програми, като осигури „свързването им“ с реалната съдебна практика. Предлага се създаване на механизъм за идентификация на съществуващи дефицити в нивото на професионална подготовка на действащите магистрати и компенсирането им чрез обучителни курсове.

Откроява се на значението на позицията на ВСС при опити за нарушаване на независимостта на магистратите. Янко Янев приема, че отстояването ѝ не бива да се влияе от различията между членовете на Съвета, а те трябва да действат адекватно, единно, твърдо, с цялата тежест и авторитет на институцията.

Кандидатът обръща специално внимание на проблеми като наличието на субективизъм при атестирането и на субективно влияние при конкурсите за повишаване и преместване. Предлага първоначалното назначаване да се ограничи само до районно ниво, и събеседването на отпадне при провеждането на тези конкурси. Според него драстичното редуциране на неговото влияние върху окончателната оценка при кандидатите за младши съдии би дало положителен ефект. При конкурсите за повишаване в длъжност смята, че може да се въведе двустепенна проверка на работите от две различни комисии, да се въведат нови критерии и правила за подбор и работа на самите комисии, както и на механизъм за предварителна проверка за допустимост на кандидатите, на база определени изисквания. Той намира за наложително въвеждане на точкова система за оценяване на писмените работи, както и на психологически тест за интелигентност, за вземане на решения под напрежение, за податливост на натиск, възможности за екипна работа и други. Янко Янев предлага промяна на методиката за атестиране като се заложат обективни фактори на оценка, а критериите с най-голяма тежест да бъдат: съотношението потвърдени/изменени/отменени актове; сроковете за разглеждане на делото, произнасянето по него и изготвянето на съответните съдебни актове; индивидуалната натовареност на конкретния магистрат; наличието на дисциплинарни наказания в атестационния период. Той смята за недопустимо, членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия да атестира магистрати в съдебния район, в който те самите са работили.

Кандидатът вижда необходимост от усъвършенстване на Системата за изчисляване натовареността на съдиите, защото от нейните резултати зависят атестацията на магистратите и реорганизацията на съдебната карта. Той сочи натовареността като единственият критерий, по който ВСС може да създава и закрива съдилища, да променя съдебните райони и седалищата на съдилищата. Според него преди това е необходимо прецизиране на разпределението на личния състав съобразно натовареността и намаляване на диспропорциите посредством законодателни и административни промени.

При формиране на бюджета на съдебната власт кандидатът намира за задължително да се гарантира изпълнението на разпоредбата на чл. 218, ал. 2 от ЗСВ. Той счита за необходимо ВСС да изработи минимални стандарти за условия и материално-техническо оборудване на съдилищата. Предлага да се разработи електронна система за управление на имуществото, включваща подробен електронен регистър, съдържащ цялата информация относно състоянието на имуществото, разходваните средства, необходимите такива и други. По този начин да се гарантира използването по разумен начин на целевите бюджетни средства.

Като първостепенна задача на ВСС той поставя разработването на единна информационна система на съдебната власт, включваща единен деловоден софтуер, свързан с единен електронен онлайн портал. Според него за въвеждане на електронното правосъдие е необходимо също развита единна система за електронно управление, софтуерни продукти за анализиране на дейностите на съдилищата, достатъчно активно и качествено създаване на електронни дела и електронен архив.

Янко Янев предлага за преодоляване на проблемите с конфликта на интереси и корупция, които уронват доверието на гражданите в съдебната система, Съветът да продължи с интензивни действия осигуряването на максимална прозрачност на правосъдието, повишаването на правната култура сред обществото и реализирането на комуникационната политика. Изразява се мнение, че ВСС следва да предприеме действия, целящи осигуряване на условия за по-голяма ефективност и прозрачност в правораздаването, създаване на вътрешни контролни механизми срещу злоупотреба с правомощия и корупция в самата съдебна власт, както и чрез обучения на магистратите за работа по корупционни престъпления.

Кандидатът намира за необходимо ВСС да изгради бърза, ефективна, справедлива и прозрачна система за провеждане на дисциплинарните проверки, като се предоставя максимален обем информация за предприетите действия и мотивите за взетото крайно решение. Предлага се ревизия на Етичния кодекс на българските магистрати за конкретизиране на критериите за нарушенията и наказанията.

Съдия Янев заявява намерение да инициира създаване на постоянна комисия, свързана с междуинституционалните и международните отношения. Той вижда възможности за подобряване на вътрешната комуникация между органите на съдебната власт, като се въведат вътрешни информационни бюлетини, форуми за обсъждане на нововъдения, регулярни срещи на ниво административни ръководители и съдебни служители на експертни длъжности.

Кандидатът предлага ревизиране на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020, за преодоляване на негативни тенденции, свързани с реализирането ѝ, като прекалена централизация на комуникационната политика и  генериране на бюрократична тежест, заради тромави процедури по прилагането и отчитането ѝ.

Янко Янков отбелязва, че успехът на бъдещия състав на ВСС в най-голяма степен зависи от това, дали неговите членове ще съумеят да работят като колективен орган, а обсъжданите цели пред съдебната власт няма да бъдат реализирани, ако те не съзнават колко важно е да умеят да работят заедно, с разбиране, че тяхната позиция не е привилегия, а отговорност.

Въпроси към кандидата са поставени от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Центъра на НПО в Разград, Българския институт за правни инициативи и от Съюза на одиторите от Сметната палата.

Участници в Общото събрание попитаха съдия Янев има ли в съдебната система проблем с непотизма и шуробаджанащината, който ВСС трябва да отстрани, както и мнението му за съществуването на списъци с имена на кандидати за членове на ВСС и това нарушение ли е на етичните стандарти.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд