Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Акт от проверка за приложението на института „съкратено съдебно следствие“ и изрази благодарност на съдилищата за добре свършената и непротиворечива работа

13 юни 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултати от извършена тематична проверка, относно „Практиката по Глава XXVII от НПК. Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция“, възложена със заповед на главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Тя има за цел да установи, дали в практиката при прилагане на института на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т. 2 във връзка с чл. 370, ал. 1, чл. 372, ал. 1 и ал. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс, се установяват случаи на противоречива съдебна практика, както и дали се спазва Тълкувателно решение на Върховния касационен съд № 1/06.04.2009 г. Проверката е реализирана в наказателните отделения на съдилищата в съдебните райони на Пловдив и Монтана.

През 2008 г. ИВСС е извършил подобна тематична проверка по проблеми, свързани с противоречива съдебна практика по приложението на института на съкратеното съдебно следствие пред първата инстанция – Глава XXVII (чл. 370 – чл. 374).

Изводите по настоящата проверка показват, че не са констатирани дела, по които след започване на съдебното следствие по общия ред, да се преминава към съкратено съдебно следствие по реда на чл. 373, ал. 2, във връзка с чл. 372, ал. 4 от НПК. Няма дела, при които институтът е прилаган на основата на изявления на подсъдимия по чл. 371, ал. 2 от НПК, обхващащо само част от инкриминираните в обвинителния акт деяния, нито дела при които да е приложено съкратено съдебно следствие по чл. 372, ал. 4 и чл. 373, ал. 2 и ал. 3 от НПК за отделен подсъдим, когато друг подсъдим по делото не е бил съгласен същата процедура да се приложи и спрямо него. Инспекторите посочват, че се спазват общите правила за конституиране на страните, както и че при процедура по чл. 372, ал. 4 и чл. 373, ал. 3 от НПК първоинстанционните съдилища не са допускали събирането на доказателства, които са несъвместими с признатите от подсъдимия фактически положения по обвинителния акт. Не е установена противоречива съдебна практика при реда за провеждане на предварителното изслушване. Първоинстанционните състави са осъществявали диференцираната процедура при съблюдаване на нормативната уредба за това производство: налични предпоставки за прилагане на особената процедура; спазване на регламентирания ред за допускане и провеждане на съкратено съдебно следствие; постановяване на присъдата в съответствие с изискванията на чл. 373, ал. 2 и ал. 3 от НПК.

Съдийската колегия на ВСС изрази благодарност за добре свършената работа на Окръжен съд – Монтана, Районен съд – Монтана, Районен съд – Берковица, Районен съд – Лом, Окръжен съд – Пловдив и Районен съд – Пловдив.

Актът на ИВСС ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд