Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи класирани в конкурси за първоначално назначаване в съдилищата

13 юни 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи на основание чл. 160 и чл. 186а, ал. 4 от Закона за съдебната власт във връзка с § 209 от ПЗР на ЗСВ, Свилена Стоянова Давчева на длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливен, считано от датата на встъпване в длъжност.

Назначението става по конкурс за първоначално назначаване, обявен с решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г., т. 96.1. Класираните по него кандидати са назначени с решение на ВСС по протокол № 57/19.11.2015 г., което е отменено от Върховния административен съд, а преписката е върната за ново произнасяне. Във връзка със съдебния акт на ВАС, с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 7/14.02.2017 г. са назначени трима класирани кандидати по обявения конкурс в Районен съд – Добрич, Районен съд – Дупница и Районен съд – Сливен. По отношение на длъжността в Районен съд – Сливен, е получен отказ за заемането ѝ от класирания кандидат. Съдийската колегия на ВСС гласува да се назначи Свилена Давчева - следващият по поредността на класирането кандидат.

 Съдийската колегия на ВСС назначи на основание чл. 160 и чл. 186а, ал. 4 от Закона за съдебната власт във връзка с § 209 от ПЗР на ЗСВ, Виделина Стоянова Куршумова – Стойчева на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив – гражданска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност.

Назначението е по обявения с решение на ВСС по протокол № 37/25.06.2015 г., т. 7.1 конкурс за първоначално назначаване в окръжните съдилища. Решението на Съвета по протокол № 62/16.12.2015 г. за назначаване на класираните кандидати, е отменено от Върховния административен съд и преписката е върната за ново провеждане на конкурсната процедура от етапа на класирането. С решение на Съдийската колегия по протокол № 8/14.06.2016 г. е проведено ново класиране, след което назначеният по него кандидат е повишен в длъжност. За останалата по тази причина вакантна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, Съдийската колегия гласува да се назначи Виделина Стоянова Куршумова – Стойчева, която е следващият кандидат по поредността на класирането.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд