Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 17 юни 2017 г. съдиите ще изберат своите представители в новия състав на Висшия съдебен съвет

16 юни 2017 година

На 17 юни 2017 г. (събота) от 8.00 ч. до 18.00 ч. ще се проведе вторият ден от Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС.

Право на участие в избора имат всички 2238-ма съдии от страната, като 1677 от тях са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет. Кандидатите в изборната процедура са 27, а съдиите чрез пряк избор ще изберат шестима членове на ВСС от своята професионална квота.

В съответствие с чл. 29к, ал 2 от ЗСВ изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от съдиите, включени в списъка на действащите съдии по реда на чл. 29д от ЗСВ. В противен случай се произвежда нов избор на следващия ден, който се счита за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас.

Ако шестимата членове на ВСС, които се излъчват от Общото събрание на съдиите бъдат избрани в деня на провеждане на гласуването – 17 юни 2017 г., събранието ще бъде закрито. Условията са две:

Избирателната комисия да обяви, че изборът е редовен и шестимата от кандидатите да са получили повече от половината действителни гласове.

Налице е обективна възможност за произвеждане на втори тур на изборите предвид броя на кандидатите и изпълнението на разпоредбите на ЗСВ и Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. 

В случай, че след приключване на изборния ден Избирателната комисия обяви необходимостта от провеждане на повторно гласуване, същото ще се проведе на 18 юни 2017 г. (неделя) от 8.00 ч. до 18.00 ч. в централното фоайе на Съдебната палата на бул. „Витоша“ № 2.

Администрацията на ВСС, отговаряща за организационно-техническата подготовка на събранията, има готовност при необходимост от провеждане на втори тур да отпечата нови хартиени бюлетини с имената на кандидатите участващи в него, съгласно чл. 29е от ЗСВ.

При повторно гласуване съдиите, заявили желание да упражнят правото си на глас чрез системата за електронно дистанционно гласуване, ще използват същите талони за гласуване, които са ползвали при провеждане на първи тур.

Правилата регламентират, че след приключване на изборния ден при провеждане на втори тур, ако не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство, за избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове избраният или избраните кандидати се определят от Избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати.

Утре, съдиите ще избират между 27 кандидати: Атанаска Младенова Дишева – съдия във Върховен административен съд, Боряна Ангелова Димитрова – председател на Окръжен съд – Бургас, Вера Цветкова Кънева – съдия в Апелативен съд – София, Владимир Григоров Вълков – съдия в Софийски районен съд, Георги Йовчев Георгиев – съдия в Апелативен съд – Варна, Емил Иванов Дечев – съдия в Софийски градски съд, Ерна Жак Якова – Павлова – председател на Районен съд – Варна, Илияна Тодорова Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас,  Калин Кирилов Баталски – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, Красимир Петков Шекерджиев – съдия във Върховен касационен съд, Красимира Неофитова Милачкова – съдия в Административен съд – София-град, Красимира Пенева Костова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, Любомир Симеонов Нинов – съдия в Районен съд – Варна, Методи Орлинов Лалов – съдия в Софийски районен съд, Мирослав Архангелов Йорданов – съдия в Районен съд – Русе, Мирослав Милчев Начев – председател на Окръжен съд – Кюстендил, Николай Гунчев Гунчев – съдия във Върховен административен съд, Олга Зафирова Керелска – съдия във Върховен касационен съд, Пламен Христов Дацов – съдия в Апелативен съд – София, Райна Петрова Мартинова – съдия в Софийски районен съд, Роман Тодоров Николов – съдия в Районен съд – Брезник, Светлозар Георгиев Рачев – съдия в Административен съд – Габрово, Севдалин Иванов Мавров – съдия във Върховен касационен съд, Станислав Петров Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – Пловдив, Татяна Борисова Жилова – съдия в Административен съд – София-град, Цветинка Николаева Пашкунова – съдия във Върховен касационен съд и Янко Манолев Янев – председател на Апелативен съд – Велико Търново.

Дневният ред на Общото събрание на съдиите за 17.06.2017 г. предвижда:

1. Провеждане на избор на член на Висшия съдебен съвет от съдиите в съответствие с процедурата по чл. 32 – чл. 37 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите;

2. Обявяване на решението на избирателната комисия за резултатите от избора.

Вторият ден от Общото събрание на съдиите ще се излъчва чрез интернет сайта на ВСС в раздел „Общо събрание на съдиите за избор на член на ВСС-онлайн“.

За първи път от конституирането на Висшия съдебен съвет изборът на членовете му се прави чрез пряк избор, като всеки магистрат ще има право на глас. Съгласно промените в Закона за съдебната власт упражняването на вота ще се проведе според желанието на гласоподавателите – чрез хартиени бюлетини или посредством електронно гласуване чрез интернет, което е декларирано в определения за целта срок.

Електронното дистанционно гласуване е предвидено като възможност още в предишната редакция на ЗСВ от 2012 г., който задължи ВСС в 30 месечен срок от влизането в сила на Закона да създаде правила за пряк избор за гласуване по електронен път.

През месец април 2017 г. ВСС надгради системата, като се въведе възможност при електронното гласуване да се подаде празна бюлетина.

По решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ (КПКИТС) се проведе работна среща между експертите на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“, фирмата разработчик на системата за електронно дистанционно гласуване за избор на членове на ВСС и представители на Специализирания сектор "Киберпрестъпност" при ГДБОП-МВР. Обсъдени са съвместни действия по предотвратяване и разкриване на опити за компрометиране на системата за гласуване, оценени са потенциалните рискове за вота през Интернет и са набелязани конкретни действия при различни рискови хипотези.

Настоящият състав на ВСС реализира системата за електронно дистанционно гласуване чрез проект по Оперативна програма „Административен капацитет“. В рамките на проекта, който приключи в края на 2015 г., е разработен Електронният портал на съдебната власт, част от който е настоящата система за избор на членове на ВСС. Тя позволява гласуване дори през мобилни устройства – телефони и таблети.

Данните в системата остават напълно анонимни и тя не позволява един магистрат да гласува два пъти. При заявено електронно гласуване магистратите получават индивидуален талон съдържащ информация, известна само на магистрата, и номер, чрез който талонът може да се блокира, ако се обяви за загубен. В този случай магистратът може да гласува само чрез хартиена бюлетина.

В системата не е предвидена и няма възможност да се проследи кой магистрат как е гласувал. 

Системата за електронно дистанционно гласуване се състои от два отделни независими модули, които работят на отделни и независими сървъри и нямат връзка помежду си, с изключение на информацията, която се предава от единия модул към другия, необходима за работата им.

През месец ноември 2016 г. се проведе тест на Информационната система за електронно гласуване, в който гласуваха по едно и също време всички магистрати, и беше наблюдаван от експерти от БАН и Техническия университет, които дадоха становище, че е налице стабилна, устойчива, трудна за манипулиране и с висока степен на защита система, по-сигурна от гласуването с хартиена бюлетина.

Достъпът до системата за гласуване е ограничен за мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата. Сред тях са  липса на каквато и да е информация за  самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, автоматично блокиране на достъпа до системата при пет последователни грешни опита.

В изборния ден на интернет страницата на ВСС, раздел „Пресцентър“ периодично през интервал от 2 часа ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите с електронна и хартиена бюлетина, както следва в: 10.00 ч.; 12.00 ч.; 14.00 ч.; 16.00 ч. и 18.00 ч. Системата за електронно гласуване не предвижда възможност за предоставяне на междинни резултати от електронното гласуване.

След влизане в сила на решението, с което избирателната комисия ще се произнесе за резултата от избора, всички данни в информационната система ще се архивират и пазят 5 години от деня на избора.

Информационната система за електронно гласуване бе приложена през м. януари 2017 г., при избора на Розалин Трендафилов за член на Прокурорската колегия в настоящия състав на ВСС, когато чрез нея гласуваха 1042 прокурори от общо 1096 гласували; при избора на Евгени Диков за член на осмия състав на ВСС от квотата на следователите, проведен на 20 май 2017 г., когато от 444 имащи право на вот 275 следователи гласуваха с електронна бюлетина и 62-ма с хартиена, както и при избора на четирима членове на осмия състав на ВСС от квотата на прокурорите, когато чрез нея гласуваха в първия тур – 1185 прокурори, а във втория тур 1160 прокурори от общо 1503-ма имащи право на глас.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВСС ОТ КВОТАТА НА СЪДИИТЕ

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд