Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Реформата на съдебната карта и интегритетът в съдебната власт обсъдиха представители на ВСС с мисията на ЕК

16 юни 2017 година

Реформата на съдебната карта, измерването на натовареността и публичното отчитане на изпълнението на националната стратегия за съдебна реформа, обсъдиха на днес г-жа Десислава Ахладова - заместник-министър на правосъдието, представители на Висшия съдебен съвет, на Прокуратурата на Република България и на Инспектората към ВСС с мисията на Европейската комисия. От страна на ВСС в срещата участваха г-жа Юлиана Колева – член на ВСС и председател на Комисията по правни и институционални въпроси, и г-н Калин Калпакчиев – член на ВСС и председател на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“.

На втора среща, с участие на г-жа Ахладова, и членовете на ВСС г-жа Даниела Костова – председател на комисия „Професионална етика“ към Съдийската комисия, г-жа Незабравка Стоева – председател на комисия „Дисциплинарна дейност“ към Прокурорската колегия, г-жа Галя Георгиева – председател на комисия „Дисциплинарна дейност“ към Съдийската колегия и г-н Ясен Тодоров – председател на комисия „Професионална етика“ към Прокурорската комисия, както и на главния инспектор г-жа Теодора Точкова и инспектори от ИВСС, бяха дискутирани интегритетът на съдебната власт и функционирането на Инспектората на ВСС.

Представителите на Висшия съдебен съвет обърнаха внимание на ролята на Гражданския съвет към ВСС в процеса на публично отчитане на напредъка по изпълнение на Актуализираната стратегия за изпълнение на съдебната реформа. Коментирано бе приложението на Системата за измерване на натовареността на съдиите (СИНС), която се приема от магистратите като полезен инструмент, и която може да се ползва за разпределение на човешките и финансови ресурси в съдебната система. Анонсиран бе предстоящият анализ за приложението на системата, и осъществяването на връзка между нея и системата за разпределение на делата. Обсъдени бяха различните аспекти на реформата на съдебната карта и необходимостта тя да се възприеме от магистратите и обществото. Откроено бе значението от създаване на единна информационна система на съдилищата и на система за измерване на факторите, които влияят върху съдилищата и прокуратурите, за да бъде реализирана промяната на съдебната карта. Посочен бе обсъденият вече принципен модел на обединена прокуратура, и предстоящото създаване на модел за обединен съд  началото на 2018 г.

Представителите на ВСС споделиха конкретни предложения за регулиране на натовареността на съдилищата, като необходимостта от промяна на подсъдността на някои граждански дела. Посочени бяха данни за реално понижение на натовареността в най-натоварените съдилища в резултат на кадровата политика на настоящия Висш съдебен съвет.

Членовете на Съвета акцентираха на създадените нови правила за работата на етичните комисии към двете колегии, както и на месните етични комисии в органите на съдебна власт, на приетите въпросници за изпитните процедури на младшите съдии и младшите прокурори и подробни конспекти, свързани с техния интегритет. Отчетени бяха изготвените 455 становища от етичните комисии на двете колегии за притежаваните нравствени качества на участници в конкурси за преместване и повишаване в длъжност, както и за назначаване на административни ръководители. Обърнато бе внимание на сходството в дейността на ИВСС с преустановените с промените в ЗСВ функции на етичните комисии. Отбелязано бе доброто взаимодействие между дисциплинарните комисии на ВСС и ИВСС и осъществяваният двоен контрол за изпълнението на дадени от Инспектората препоръки на органите на съдебната власт, като ИВСС дава срок за изпълнение на препоръките му, а колегиите на ВСС искат допълнителна информация за свършеното. В резултат на предприетите мерки се отчитат положителни резултати по отношение на срочността на разглеждане на делата и в дейността на административните ръководители по прилагането на закона и организацията на работа на органите на съдебна власт. Споделена бе създадената от комисия „Дисциплинарна дейност“ към Съдийската колегия практика за обсъждане на постъпващи от ИВСС актове от проверки на апелативно ниво, при което се отбелязват добри практики и се коментират допускани пропуски.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд