ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 29 юни 2017 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
„Дава съгласие“ 
2. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума от Прокуратурата на Република България по изпълнителен лист, издаден от Окръжен съд гр. Велико Търново. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на облекло на трима новоназначени съдебни служители. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на сървър. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на информационни дисплеи. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, 1 бр. UPS и 1 бр. консуматив за сървърен UPS. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. климатици за работни помещения. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. системи за звукозапис и извършване на текущ ремонт на съдебна зала. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума от Прокуратурата на Република България по изпълнителен лист, издаден от Окръжен съд гр. Велико Търново. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на климатици за работни помещения. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за корекция на бюджета на съда за 2017 г. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г . 
22. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО за 2017 г. 
24. Проект на решение по предложението на главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
25. Проект на решение по предложението на главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Одитни доклади 
27. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Първомай. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Разни 
28. Проект на решение относно организиране и провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на цялостно сервизно и техническо обслужване на автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
29. Проект на решение относно абонаментно техническо обслужване и ремонт на непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) SALICRU SLC-60-CUBE3, монтирано в сградата на ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на 1 брой скенер от наличните резерви във ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

31. Проект на решение за упражняване на правомощия по Закона за устройство на територията, свързани с обектите по инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет за 2017 год. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
32. Проект на решение за възлагане на услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Аварийни ремонтни работи по част „ОВК“ в сграда за нуждите на СРС и СРП, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ №23. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
33. Проект на решение за извършване на непредвидени допълнителни СРР, незаложени в договор между Министерство на правосъдието и „Меаца“ ЕООД с предмет: „Подмяна на дограма на сградата на Окръжна и Районна прокуратура гр. Кърджали“, поради невъзможност да се извършат в рамките на предвидените в договора 10% непредвидени разходи. 
Внасят: Комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси“ 
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за отпускане на средства за подмяна на осветителни тела и материали за ремонтни дейности. 
Внасят: Комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси“ 
35. Проект на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижими имоти - частна държавна собственост за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
36. Проект на решение за утвърждаване на образци на заявление – приложение № 1 и декларация – приложение № 2, съгласно чл. 14, ал. 3 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди и за дейността на жилищната комисия към Пленума на ВСС. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

37. Проект на решение относно писмо от Н. Пр. Кшищов Краевски – извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България с приложени справки, изготвени от Министерство на правосъдието на Република Полша във връзка с обсъжданите съдебни реформи в Полша. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
38. Проект на решение относно писмо от Министерство на правосъдието с искане за предоставяне на отчет за първото полугодие на 2017 г. по изпълнението на целите на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и на мерките по Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия (ЕК) в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО). 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
39. Проект на решение относно писмо от Министерство на правосъдието с искане за предоставяне на становище по проекта на Пътна карта по Мярка 13 от Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от Независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата и анализа за нейната независимост. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
* * * * * 
40. Предложение за обсъждане на поддържаните в дирекция „Дисциплинарна дейност“ - АВСС публични регистри на дисциплинарните производства срещу магистрати. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
* * * * * 
41. Разглеждане на преписка № ВСС–7013/25.05.2017 г., образувана по писмо от „Информационна агенция БЛИЦ“, представлявано от Ивайло Крачунов. 
Внася : Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
26 юни 2017 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд