Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие, че единните формуляри за атестиране на съдиите не подлежат на публикуване

27 юни 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че единните формуляри за атестиране на съдиите, съгласно разпоредбата на чл. 30а, ал. 4 от Закона за съдебната власт не подлежат на публикуване. Решението е взето по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите. В мотивите си тя посочва, че атестирането има цел да провери и оцени професионалната компетентност на магистратите. Съгласно чл. 30а, ал. 4 от ЗСВ съдържащите се в кадровото дело данни, свързани с професионалната компетентност и индивидуалните планове за обучение и професионално развитие не са публични. Поради това КАК смята, че съдържащата се в единните формуляри за атестиране на съдиите информация не следва да бъде публично оповестявана.

Съдийската колегия на ВСС възложи на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да прехвърли публикуваната на интернет страницата на ВСС информация и формуляри във вътрешната мрежа на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд