Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изпрати на председателите на ВКС и ВАС жалба срещу решенията на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС, избрана с решение на Общото събрание на съдиите, проведено на 10.06.2017 г.

27 юни 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение жалба на Методи Орлинов Лалов – кандидат за член на ВСС от квотата на съдиите, срещу решенията на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС, избрана с решение на Общото събрание на съдиите, проведено на 10.06.2017 г.

На основание чл. 29н от Закона за съдебната власт Колегията изпраща жалбата на състав по чл. 29г, ал. 4 от ЗСВ.

Колегията възложи на главния секретар на ВСС да окомплектова преписката, която ведно с жалбата да бъде изпратена на Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд, и на Георги Колев – председател на Върховния административен съд.

Жалбата на Методи Лалов е подадена чрез Съдийската колегия, съгласно чл. 29н, ал. 5 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд