Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши двама магистрати в апелативни съдилища – наказателна колегия

27 юни 2017 година

Във връзка с приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши двама магистрати по обявения с решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София, наказателна колегия.

На основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ Колегията повиши Татяна Валентинова Грозданова–Чакърова и Калинка Стефанова Георгиева – съдии в Окръжен съд – София, в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София, наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност. На магистратите е възложено да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдийската колегия отложи разглеждането на молбата на Вера Станиславова Чочкова – съдия в Софийски градски съд, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Апелативен съд – София, наказателна колегия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд