Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г.

18 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г., изготвен от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“. Съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за съдебната власт Колегията изисква и обобщава на всеки шест месеца информация от съдилищата за тяхната правораздавателна дейност. Членове на Колегията коментираха необходимост от промяна на критериите, по които се преценява натовареността на магистратите в районните съдилища и от законодателни промени на подсъдността на административни дела.

Анализът показва, че през 2016 г. в съдилищата в страната са постъпили 577 929 броя дела, което бележи ръст от 2% спрямо предходната година. Подлежащи на разглеждане през 2016 г. са били 686 483 броя дела, от които са приключени 84% или 574 983 броя дела.  В тримесечен срок са свършени 471 557 броя – 82%.

За 2016 г. натовареността по щат, изчислена общо за всички нива на съдилищата е 25,63 броя дела за разглеждане и 21,47 свършени дела на съдия. Данните извеждат като най-натоварени районните съдилища с 41,75 дела за разглеждане от съдия, следвани от административните съдилища с 15,77 дела и окражните съдилища с 12,52 дела. Справката за действителната натовареност показва също, че най-натоварени са били съдиите от районните съдилища с 47,45 дела за разглеждане на съдия, следвани от съдиите в административните съдилища с 19,04 дела и съдиите в окръжните съдилища с 14,90 дела.

Констатира се 10 % увеличение на броя на делата за разглеждане в апелативните съдилища, което се дължи основно на нарасналия брой частни граждански дела и частни наказателни дела втора инстанция. Запазва се тенденцията повече от половината дела за разглеждане в апелативните съдилища да са съсредоточени в Софийски апелативен съд – 54%. Предвид данните в анализа на натовареността, Комисията по натовареност предлага на Съдийската колегия да обяви процедури по чл. 194 от ЗСВ от апелативните съдилища във Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив към апелативен съд в град София. Според Комисията изключително ниската натовареност на двете специализирани апелативни съдилища – наказателния и военния, поставя необходимост от обмисляне на тяхното съществуване.

През 2016 г. военните съдилища са разгледали 858 дела, като са решили 95% от тях. Анализът показва трайно установена ниска натовареност на тези съдилища. Комисията по натовареност намира, че оптималната рамка на военното правосъдие е един военно-окръжен съд и въззвно обжалване пред общите съдилища.

В окръжните съдилища са разгледани през миналата година 116 722 броя дела, което е с 2% повече от предходната. Свършени са 93 288 броя, като 78% от тях са решени в тримесечен срок. Запазва се тенденцията голяма част от делата да се разглеждат в Софийски градски съд – 41%. Основният извод сочи, че с изключение на съдилищата в големите окръжни центрове, чиято натовареност е относително висока, останалите съдилища са с равномерно ниска натовареност. Комисията по натовареност предлага Съдийската колегия да обяви процедури по чл. 194 от ЗСВ от всички окръжни съдилища към Софийски градски съд. Препоръчва се също Колегията да организира специално обсъждане на натовареността на Специализирания наказателен съд, където има увеличение на броя частни наказателни дела.

Районните съдилища са разгледали 499 036 дела, което регистрира увеличение с 1% спрямо 2015 г. От тях 338 618 броя (68%) са граждански и 160 418 броя (32%) наказателни дела. Свършени са 424 233 броя или 85%. Предвид данните в анализа на натовареността на районните съдилища Комисията по натовареност предлага Колегията да обяви процедури по чл. 194 ЗСВ от ниско натоварените съдилища към Софийски районен съд. Отбелязва се също, че необходимостта от промяна в съдебните райони на районните съдилища следва да бъде обмисляна в рамките на проект, изпълняван от ВСС по ОПДУ, и след успешното въвеждане на единна информационна система на съдилищата.

Административните съдилища са разгледали през миналата година 52 244 броя дела, което е с 2% по-малко от предходната. Препоръчва се в бъдеще да се прецизират възможностите за преместване от ниско натоварените към по-високо натоварените административни съдилища, както и да се обяви такава процедура към Административен съд – София-град.

Анализът и приложенията към него се публикуват на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд