Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Анализ на натовареността на военните съдилища през 2016 г.

18 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ на натовареността на военните съдилища през 2016 г., изготвен от комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“. Той показва, че те са разгледали общо 858 броя дела, от които 802 броя са постъпили през годината, а 56 са били нерешени от предходен период. Свършени през отчетния период са 812 броя дела, което представлява 95%. Наблюдава се ръст на делата за  разглеждане с 62% за 2015 г. и с 57% за 2016 г. спрямо тези за 2014 г., което се дължи основно на двойно увеличения брой частни наказателни дела. За последните три години се установява тенденция на увеличение на броя на делата от общ характер, които принципно се отличават с по-висока степен на фактическа и правна сложност. Най-много дела са били делата за разглеждане във Военен съд – Пловдив – 349 броя, следван от съдилищата в София – 345 броя и Сливен – 164 броя.

Комисията по натовареност прави извод за трайно установена ниска натовареност на военните съдилища и липса на обективна обусловеност за нейното увеличаване, което предполага предприемане на следващи стъпки за промяна в съдебните райони на военните окръзи. Според Комисията е удачно запазване на един военно-окръжен съд и съответно военно-апелативен съд.

Колегията реши Анализът да бъде изпратен за сведение на Пленума на ВСС.

Анализът и приложенията към него се публикуват на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд