Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Иван Маринов за втори мандат председател на Районен съд - Димитровград

19 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ Иван Статев Маринов за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Димитровград. Той има над 17 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт, от които над 12 години като съдия. Административният му опит е натрупан като изпълняващ функциите административен ръководител, а от 23.07.2012 г. като административен ръководител на Районен съд – Димитровград.

Съдия Маринов кандидатства за поста въз основа на придобития от него управленски капацитет, показаните лидерски качества и реалните постижения, постигнати при реализиране заплануваните в първия му мандат задачи. Той посочва, че настоящият екипен модел на разпределение на работата между съдиите в две отделения – гражданско и наказателно и въведената специализация, са гаранция за успешните резултати, а достигнатото много добро ниво следва да бъде надградено. 

Като основни приоритети за втория си мандат кандидатът набелязва ремонта на сградата на съда, за която част от месец януари 2017 г. е получено правото на собственост; продължаване на практиката за обсъждане от Общото събрание на съда на въпроси за организацията на дейността му и за уеднаквяване на съдебната практика в рамките на двете отделения на съда и в съпоставка с другите съдилища; стимулиране на магистратите и съдебните служители за участие в обучения за повишаване на професионалната квалификация, усъвършенстване на обслужването на гражданите, включително чрез отдалечен достъп до създаваните електронни досиета на делата. Акцент в дейността му ще бъде прецизирането на бюджетното планиране и разходването на ресурсите; формиране на адекватна медийна политика на съда, повишаване авторитета на Районен съд – Димитровград като институция, при спазване на принципите за законност, независимост, равнопоставеност, прозрачност и отчетност в цялостната му дейност.

Кандидатурата на съдия Маринов е подкрепена от Общото събрание на Районен съд – Димитровград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд