Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Пламен Георгиев за председател на Районен съд - Хасково

19 юли 2017 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 12 гласа „за“ Пламен Стоянов Георгиев за административен ръководител – председател на Районен съд – Хасково. Той има над 11 години общ юридически стаж, от които 10 години в органите на съдебната власт като младши съдия.

Съдия Георгиев кандидатства за заемане на длъжността, мотивиран въз основа на натрупания от него професионален опит, ангажираността му с проблемите и достиженията на съдебната система и приемането на съдийската професия като свое призвание. Представената от него визия за стратегическо управление на Районен съд – Хасково се основана на принципа на приемственост с утвърдените стандарти в работата на съда и надграждане постигнатите резултати, търсене мнението на всички съдии и съдебни служители и възприемане на дадените от тях конкретни предложения, насоченост към достигане на най-висок стандарт на правораздаване в най-големия в съдебния район съд.

Като основна цел в бъдещата си работа кандидатът набелязва постигането на справедливо, бързо и ефективно правораздаване, като набелязва мерки за управление на делата и усъвършенстване на системата и механизмите за контрол. Сред тях е и иницииране Общо събрание на съдиите за ревизия на процента на натовареност на председателя на съда в посока неговото увеличение. Като втори приоритет той извежда повишаването на професионалната квалификация, компетентността и мотивацията на съдиите и съдебните служители, включително обучения за съдебните заседатели, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, както и дейности за дисциплиниране на страните в производствата.

Той набелязва мерки за специализация на магистратите, за решаване на проблеми, затрудняващи работата на държавните съдебни изпълнители, както и предвижда създаване на помагало за въвеждане в работа на новоназначени съдебни служители и на практическо ръководство за съдебните служители, отразяващо промени, свързани със законодателни изменения. Акцент в концепцията на кандидата е осигуряването на равен достъп до правосъдие на всички граждани и конкретно на хора с увреждания и социално слаби. В тази връзка той сподели идеи за разширяване на дейността на съда по Образователната програма на ВСС чрез работа с възрастни хора, уязвими от престъпления като телефонни измами, и нуждаещи се от повече познание за функционирането на институциите, както и с мигрантите, които не познават езика и реда в страната. Съдия Георгиев поставя необходимостта за назначаване на служител „връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Хасково за повишаване на публичната комуникация и на районните съдилища в региона, запазване досега на председателя с определящи имиджа на съда инициативи, установяване на трайни отношения на сътрудничество между съда и държавни и неправителствени организации, ангажирани с проблемите на хората в неравностойно положение, децата и уязвимите групи. Той обръща внимание на материално-техническо осигуряване, внедряването на нови информационни технологии за прозрачно и бързо правосъдие, електронно правосъдие, провеждането на реформи за подобряване в бъдеще дейността на съдебната власт и други.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд