Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт за преместване на съдии от административните съдилища в Административен съд – Хасково

19 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 11 гласа „за“ откри процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт за преместване на съдии от административните съдилища в Административен съд – Хасково.

Решението е взето във връзка с Доклад относно действителната натовареност на Административен съд – Хасково и необходимостта от предприемане на спешни мерки по запълване на съществуващата незаета щатна бройка за съдия, представен във ВСС от Хайгуди Бодикян – административен ръководител на Административен съд – Хасково. При обсъждането му Съдийската колегия изслуша г-жа Бодикян, която обърна внимание на значителната натовареност на съда след месец юни 2016 г. в резултат на голямо постъпление на дела по Закона за убежището и бежанците и Закона за чужденците в Република България. Причина за това е преместването на чужди граждани поради извършван ремонт от СДВНЧ – Бусманци в СДВНЧ – Любимец. От началото на 2017 г. до настоящия момент са образувани близо 1000 дела, което е значително повече спрямо предходни години. В резултат на това щатната натовареност на магистратите в Административен съд – Хасково за 2016 г. се е увеличила на 17,40 дела, а действителната натовареност - на 23,58 дела. За първото шестмесечие на 2017 г. щатната натовареност на магистратите в съда е 28,64 дела, а действителната натовареност – 33,42 дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд