Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет и представители на Висшия адвокатски съвет обсъдиха проекта на Правилника на администрацията в съдилищата в частта, касаеща адвокатите

20 юли 2017 година

Заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет започна със среща с ръководството на Висшия адвокатски съвет във връзка с депозирано становище по проекта на Правилник за администрацията в съдилищата /ПАС/. Срещата бе инициирана от председателя на Висшия адвокатски съвет във връзка с проекта на ПАС, в частта регламентираща достъпа на адвокати до дела в съдилищата, както и въпроси, свързани с Единния портал за електронно правосъдие.

От страна на Висшия адвокатски съвет в срещата участваха председателят адв. Ралица Негенцова, заместник-председателите адв. Людмил Рангелов и адв. Атанас Стоянов, както и главният секретар адв. Стефка Въжарова. Адвокат Негенцова представи становището на ВАдвС, конкретни предложения и мотиви във връзка с регламентиране достъпа на адвокатите до информация по съдебните дела.

Конкретните предложения са свързани с прецизиране разпоредбите на чл. 77 и чл. 78 от Проекта на Правилника, в частта за достъпа до информация по делата на адвокатите и в частта за получаването на копия от книжа по делото.

В изказването си адв. Негенцова посочи, че при една и съща по съдържание уредба в приетите от ВСС правилници за администрацията в съдилищата, в различни съдилища съществуват различен ред и изисквания, при които адвокатите могат да получават достъп до делата. Това налага уредбата в проекта на документа да бъде прецизирана, за да може при действието на новия правилник достъпът до информация по дела да се осъществява по един и същ начин и да не се лишават адвокатите от достъп по дела. Според нея с предлаганите промени ще се избегне противоречивата практика и ще се разграничи редът за предоставяне на копия от книжа по дело и преписи от книжа по дело. Отчетено бе, че предложените норми, касаещи адвокатите, удължават сегашните срокове и са в противовес с вижданията за олекотяване и намаляване на административната тежест.

След проведената дискусия Пленумът на ВСС единодушно реши да възложи на Работната група, ангажирана с изготвяне на проекта на Правилник на администрацията в съдилищата, да извърши промяна в разпоредбите на чл. 77 и чл. 78 от ПАС.

В Проекта за Правилник на администрацията в съдилищата е предвидено достъпът по дела от адвокати да се осъществява по реда на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд