Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри отчет за полугодието за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа

20 юли 2017 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри Отчета за първото полугодие на 2017 г. по изпълнението на целите на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Одобрена бе и Обобщената информация за изпълнението на мерките по Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.

През отчетния период, в съответствие с компетентността и отговорността си ВСС е предприел действия за изпълнение на седем мерки по три от препоръките в Плана за 2017 г.

В изпълнение на препоръката за установяване на практика назначаването на висши съдебни длъжности да бъде прозрачно и да се основава на качествата на кандидатите, вкл. предстоящото назначаване на председател на ВАС, са изпълнени и двете мерки от компетентността на ВСС. С решения на Пленума на ВСС през 2017 г. са одобрени Правила за изменение и допълнение на Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор и Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Тя урежда новия ред и условия за провеждането на конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в ОСВ, въведени с измененията на ЗСВ от 2016 г.

В изпълнение на препоръката за подобряване практическото функциониране на ИВСС и последващите действия на ВСС в отговор на констатациите на ИВСС, особено по отношение на въпроси, свързани с почтеността на магистратите и обмисляне на възможността за отправяне на искане за външна помощ, напр. СПСР и/или Съвета на Европа, ВСС е предприел действия в изпълнение и на двете мерки, по които е определен като отговорна институция. В изпълнение на мярката за регулярни срещи с ИВСС, на всеки 6 месеца се провеждат срещи между членовете на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия и инспекторите на ИВСС. По другата мярка с решение на Съдийската колегия от м. февруари 2017 г. се предоставя достъп на ИВСС до системата за измерване на натовареността на съдилищата и до Централизираната система за случайно разпределение на делата. ИВСС е предоставил на разработчика чрез комисия „Съдебна карта, натовареност и статистика“ данни за лицата, които ще са потребители в двете системи.

В изпълнение на препоръката да се намери решение на положението с натовареността в най-натоварените съдилища въз основа новите стандарти за натовареност и да се постигне съгласие по Пътна карта за реформа на съдебната карта едновременно с развитие на електронното правосъдие, ВСС отчита изпълнение и по трите мерки от своята компетентност. В годишната програма на Комисия „Съдебна карта, натовареност и статистика“ (КСКНСС) е заложено изготвяне на Обобщен анализ относно приложението на Правилата за оценка на натовареността на съдилищата в сила от 01.04.2016 г. и формиране на изводи и препоръки въз основа на изготвения обобщен анализ с цел усъвършенстване на Правилата за оценка на натовареността на съдилищата и извършване на достоверна оценка на натовареността на ОСВ по отделни нива – районно, окръжно, апелативно. С решение на Съдийската колегия от м. март 2017 г. са приети внесените от комисия КСКНСС предложения за законодателни промени на подсъдността на някои производства по ГПК, Закона за енергетиката и Закона за водите, които са изпратени на министъра на правосъдието.

За периода 01.01.-31.03.2017 г. с решения на Съдийската колегия са образувани 4 дисциплинарни производства срещу съдии. Две са спрени с решения на колегията във връзка с наличие на други административни производства, които имат преюдициален характер по отношение на двете производства. В периода 01.04-09.06.2017 г. с решения на Съдийската колегия са образувани 5 дисциплинарни производства срещу съдии, които не са приключили.

Към настоящия момент се прилагат две наредби, влезли в сила от 10.03.2017 г. - денят на обнародването им, при атестиране на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители и техните заместници.

Наредба № 2 регламентира показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, а Наредба № 3  - показателите, методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори, следователи и на административните ръководители и техните заместници.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд